Artykuł napisany w Listopad, 2013

Jak przygotować się do badania sprawozdania finansowego

Napisany przez ukazał się dnia 25 listopada 2013 w Rzeczpospolita | 0 komentarzy

Jak przygotować się do badania sprawozdania finansowego

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. Zamykanie roku jest okresem wzmożonej, intensywnej pracy i wymaga większego zaangażowania od działu księgowości, który poza standardowymi procedurami wykonywanymi co miesiąc musi wykonać wiele dodatkowych koniecznych do sporządzenia sprawozdania finansowego. Warto więc dobrze się przygotować zarówno do procesu zamknięcia roku i sporządzenia sprawozdania, jak również do procesu badania sprawozdania finansowego. Dzięki temu możliwe jest rozłożenie pracy w czasie. Poza tym solidne przygotowanie sprawozdania finansowego umożliwia również efektywne jego badanie. W sytuacji gdy audytor otrzymuje dobrze przygotowane dane z kalkulacjami pomocniczymi i nie ma konieczności zadawania wielu pytań w celu uzyskania kolejnych wyjaśnień możliwe jest nawet skrócenie badania w siedzibie spółki. Kto podlega obowiązkowi badania? Badaniu podlegają (art.64 ust.1 uor) roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe – kontynuujących działalność: banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji; spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych; jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji; pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków: średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro. Ponadto: Badaniu podlegają sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR. Badaniu podlegają również roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy Bez względu na to czy badanie sprawozdania finansowego wynika z ustawowego obowiązku czy też jest wykonywane przez jednostkę dobrowolnie, powinna ona dobrze się do niego przygotować. Chociaż prace związane z zamknięciem roku obrotowego i sporządzeniem sprawozdania finansowego będą różne w zależności od specyfiki jednostki, to jednak są pewne wspólne procedury konieczne do wykonania we wszystkich jednostkach. Badanie wstępne Często podmioty uprawnione do badania przeprowadzają badanie sprawozdania finansowego w dwóch etapach: badanie wstępne i badanie końcowe. Badanie wstępne przeprowadza się jeszcze przed zakończeniem roku obrotowego. Badanie wstępne obejmuje zazwyczaj: planowanie, w trakcie którego audytor poznaje specyfikę jednostki oraz identyfikuje ryzyka. Polega ono głównie na przeglądzie dokumentów założycielskich jednostki, protokołów ze zgromadzeń wspólników, zarządu, innych dokumentów; badaniu prawidłowości bilansu otwarcia; przeprowadzeniu przeglądu analitycznego itd. Badanie wstępne daje klientowi możliwość bezpośredniego skonsultowania wszelkich wątpliwości jeszcze przed przystąpieniem do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, a z kolei biegły rewident może w jego trakcie skupić się na treści ekonomicznej transakcji zawartych przez podmiot w ciągu roku i znając jednostkę może dokładnie zaplanować ile czasu będzie potrzebował na badanie zasadnicze (końcowe). Dobrze jest zatem jeszcze przed badaniem wstępnym przeanalizować nietypowe transakcje zawarte przez jednostkę w ciągu roku obrotowego. Jeśli główny księgowy ma wątpliwości co do ujęcia poszczególnych transakcji i operacji gospodarczych to wskazane jest, aby sam wyszedł z inicjatywą i skonsultował swoje stanowisko z biegłym rewidentem. Termin badania sprawozdania finansowego zazwyczaj określony jest w umowie zawartej pomiędzy podmiotem uprawnionym do badania a jednostką, której księgi będą badane. Jest zazwyczaj uzgadniane pomiędzy podmiotami, w taki sposób, aby był dogodny dla obydwu stron. Niemniej jednak badanie powinno zakończyć się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, tak aby organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe...

Więcej