Artykuł napisany w Marzec, 2014

Kontynuacja działalności

Napisany przez ukazał się dnia 10 marca 2014 w Rzeczpospolita | 1 komentarz

Kontynuacja działalności

Jakie znaczenie dla sporządzenia sprawozdania finansowego ma kontynuacja działania? Jak ustalić, czy jednostka ma zdolność do kontynuowania działalności?   Kontynuacja działania a odpowiedzialność kierownictwa i sporządzenie sprawozdania finansowego Zasada kontynuacji działania to jedna z nadrzędnych zasad rachunkowości. Oznacza ona przyjęcie założenia, że jednostka będzie kontynuowała swoją działalność w niezmienionym istotnie zakresie. Kierownik jednostki każdorazowo sporządzając sprawozdanie finansowe powinien poinformować odbiorców sprawozdania finansowego czy zostało ono sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności. Przyjęcie założenia kontynuacji działalności nie może być sprzeczne ze stanem faktycznym. Zasada ta została sformułowana w art.5 ust. 2 ustawy o rachunkowości: Przy stosowaniu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości przyjmuje się założenie, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym. Ustalając zdolność jednostki do kontynuowania działalności, kierownik jednostki uwzględnia wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego. Z reguły zarządzający przedsiębiorstwami, życzyliby sobie kontynuowania działalności i osiągania coraz lepszych zysków. Jednakże każda działalność z założenia jest narażona na ryzyko. Ryzyko to może wynikać z warunków zewnętrznych: Brak popytu na dany towar bądź usługę dostarczaną przez podmiot Utrata kluczowych odbiorców Kryzys Pogorszenie kondycji finansowej kontrahentów Niekorzystne zmiany kursów walut Ograniczenia prawne np. konieczność posiadania określonych zezwoleń, koncesji Bądź też być spowodowane czynnikami wewnętrznymi: Nieumiejętne zarządzanie Odejście kluczowego personelu Brak możliwości zapewnienia finansowania Błędy w ocenie kondycji finansowej jednostki Utrata zdolności kredytowej W art. 49 ustawy o rachunkowości zarząd kierownictwa spółek kapitałowych i niektórych innych jednostek jest zobligowany do sporządzania, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdania z działalności, w którym należy m.in. przedstawić ocenę czynników ryzyka i opis poważnych zagrożeń dla działalności jednostki. Oznacza to, że kierownictwo jednostki musi przynajmniej raz w roku przeanalizować i opisać ryzyka i zagrożenia na jakie narażona jest jednostka. Zapewnienie płynnego działania jednostki z założenia narażonej na ryzyko jest możliwe tylko w sytuacji efektywnego reagowania kierownictwa na wszelkiego rodzaju zagrożenia, jakim poddana jest dana jednostka. Z kolei brak efektywnej i skutecznej reakcji na pierwsze symptomy takie jak: problemy z płynnością, brak możliwości regulowania bieżących zobowiązań, nadmierne zadłużenie może prowadzić do likwidacji bądź upadłości danej jednostki. Również Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 1 nakłada na kierownictwo obowiązek oceny zdolności jednostki do kontynuowania działalności. Możliwość kontynuowania działalności lub jej brak wpływają istotnie na kształt sprawozdania finansowego i nie chodzi tylko o ujawnienia. Brak możliwości kontynuacji działalności ma wpływ także na wycenę. Zgodnie z art. 29.ustęp 1 ustawy o rachunkowości jeżeli założenie kontynuacji działalności, o którym mowa w art. 5 ust. 2, nie jest zasadne, to wycena aktywów jednostki następuje po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W takim przypadku jednostka jest również obowiązana utworzyć rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności. Wycena po cenach sprzedaży netto i utworzenie rezerwy następują w szczególności w przeddzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości, na koniec roku obrotowego, jeżeli na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy jednostka nie będzie kontynuowała działalności, na koniec roku obrotowego przypadającego w czasie trwania postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, a także w przeddzień przekazania, podziału lub sprzedaży jednostki, jeżeli odpowiednia umowa nie przewiduje przyjęcia za podstawę rozliczeń wartości majątku ustalonej przy założeniu, że działalność gospodarcza będzie przez jednostkę kontynuowana. Przepisy art. 29 ustawy o rachunkowości stanowią, że różnice powstałe w wyniku wyceny aktywów według cen sprzedaży netto należy odnieść na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Ocena...

Więcej