Artykuł napisany w Maj, 2014

Jakie są wymogi co do sporządzania, zatwierdzania i udostępniania sprawozdania finansowego?

Napisany przez ukazał się dnia 26 maja 2014 w Rzeczpospolita | 0 komentarzy

Jakie są wymogi co do sporządzania, zatwierdzania i udostępniania sprawozdania finansowego?

SPRAWOZDANIA FINANSOWE  – WIZYTÓWKĄ SYTUACJI FINANSOWEJ FIRMY Sprawozdania finansowe są głównym źródłem informacji na temat sytuacji finansowej i majątkowej firmy. Poza koniecznością spełnienia wymogów prawnych powinny odpowiadać podstawowym potrzebom informacyjnym użytkowników zewnętrznych, którymi mogą być: inwestorzy, instytucje finansujące np. banki, kontrahenci, wierzyciele, firmy konkurujące. Dzięki temu, że zawierają elementy obowiązkowe, wspólne dla wszystkich jednostek mogą być źródłem pozwalającym na porównanie sytuacji i kondycji finansowej różnych podmiotów. O ile Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) pozwalają na większą dowolność w zakresie sposobu prezentowania informacji w sprawozdaniu finansowym, to już ustawa o rachunkowości wyznacza konkretne ramy. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych określają załączniki do ustawy o rachunkowości. Załącznik nr 1 dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, Załącznik nr 2 dla banków Załącznik nr 3 dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Podstawowa zasada stanowi, że sprawozdanie finansowe musi zostać sporządzone w taki sposób, aby odpowiadało warunkom określonym w art.4 ust.1 uor, to znaczy aby przedstawiało rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. Poza informacjami merytorycznymi istotna jest prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym. Sprawozdanie finansowe – ogólne zasady Zgodnie z Art.45 ust.1 ustawy o rachunkowości (uor) sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 2 uor, oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, określone w ustawie. Przy czym: sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, emitentów zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą być sporządzane zgodnie z MSR. sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, mogą być sporządzane zgodnie z MSR. Sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu; rachunku zysków i strat; informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdanie finansowe jednostek podlegające corocznemu badaniu, obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki powinny zostać sporządzone w walucie polskiej i w języku polskim. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności. Zgodnie z art.50 uor informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym mogą być wykazywane ze szczegółowością większą niż określona w załącznikach do ustawy, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki. W przypadku gdy informacje dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego nie wystąpiły w jednostce zarówno w roku obrotowym, jak i za rok poprzedzający rok obrotowy, to przy sporządzaniu sprawozdania finansowego pozycje te pomija się. Sprawozdanie finansowe powinno obejmować dane finansowe za rok bieżący oraz dane finansowe za rok poprzedni (dane porównawcze). Rok obrotowy nie zawsze obejmuje równe 12 miesięcy. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. Zatem w sytuacji rozpoczęcia działalności na przykład w drugiej połowie 2013 roku nie ma konieczności sporządzania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2013. Pierwsze sprawozdanie finansowe zostanie sporządzone na dzień 31.12.2014. Uproszczone sprawozdanie finansowe Ustawa o rachunkowości dopuszcza sporządzenie uproszczonego sprawozdania finansowego (art. 50 ust. 2 uor). Uproszczone sprawozdanie finansowe mogą sporządzić jednostki, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie osiągnęły dwóch z następujących trzech wielkości: 1) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 50 osób, 2) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 2 000 000 euro, 3) przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz...

Więcej

Inne usługi biegłego rewidenta

Napisany przez ukazał się dnia 19 maja 2014 w Rzeczpospolita | 0 komentarzy

Inne usługi biegłego rewidenta

INNE USŁUGI BIEGŁEGO REWIDENTA (poza badaniem sprawozdań finansowych). Przedmiot działalności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych to czynności rewizji finansowej. W ramach czynności rewizji finansowej na podstawie Art. 2 pkt 2 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie można wyróżnić: Badanie sprawozdań finansowych Przeglądy sprawozdań finansowych Inne usługi poświadczające o których mowa w odrębnych przepisach lub standardach rewizji finansowej Poza wymienionymi powyżej czynnościami rewizji finansowej, przedmiotem działalności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych może być: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych; Doradztwo podatkowe; Prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego; Działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków; Wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych; Świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej. Ponadto tytuł biegłego rewidenta (chociaż nie jest warunkiem niezbędnym) – w połączeniu z doświadczeniem zawodowym – uprawnia do wnioskowania o wpis na listę biegłych sądowych z zakresu rachunkowości Wykonując czynności rewizji finansowej na gruncie polskich przepisów biegły rewident stosuje: Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1 (KSRF nr 1) „Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych” Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 2 (KSRF nr 2) „Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych” Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 3 (KSRF nr 3) „Ogólne zasady przeprowadzania przeglądu sprawozdań finansowych/skróconych sprawozdań finansowych oraz innych usług poświadczających”. Ponadto na mocy KSRF nr 1 ust. 7 biegły rewident w sprawach nieuregulowanych w krajowych standardach rewizji finansowej, bądź przy ustalaniu szczegółowej metodyki planowania, czy też w razie wątpliwości – kieruje się postanowieniami Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej wydanymi przez Międzynarodową Federację Księgowych. Usługi poświadczające według Krajowego Standardu Rewizji Finansowej nr 3 Aby usługa mogła być uznana za poświadczającą musi być powiązanie trzech stron, to znaczy: biegłego rewidenta, strony odpowiedzialnej za badane zagadnienie oraz zamierzonego użytkownika rezultatów usługi wykonanej przez biegłego rewidenta. Ponadto zagadnienie będące przedmiotem usługi zastrzeżone jest do przepisami prawa do wyłącznej kompetencji biegłego rewidenta, a wykonanie usługi następuje w sposób właściwy działaniu biegłych rewidentów. Kolejną cechą usługi poświadczającej jest istnienie właściwych kryteriów oceny zagadnienia i ostatecznie wydanie przez biegłego rewidenta wniosku (oceny) z wykonania usługi. Efekt prac biegłego rewidenta może przybrać różną formę. Może to być opinia, raport, wniosek, ocena, sprawozdanie biegłego rewidenta. Inne usługi poświadczające, jako czynności rewizji finansowej o charakterze poświadczającym (atestacyjnym) to takie usługi, które są świadczone na podstawie odpowiednich przepisów i które może wykonywać wyłącznie biegły rewident. Wykonanie innej usługi poświadczającej polega na sformułowaniu przez biegłego rewidenta wniosku mającego na celu zwiększenie zaufania zamierzonych użytkowników, innych niż strona odpowiedzialna co do wyniku – dokonanej na podstawie odpowiednich kryteriów – oceny lub pomiaru zagadnienia będącego przedmiotem usługi. Opinia wyrażana przez biegłego rewidenta może zawierać tytuł „Opinia niezależnego biegłego rewidenta” tylko wtedy, gdy jest to opinia z wykonania usługi poświadczającej. Zakres innych usług poświadczających obejmuje dowolne kombinacje usług mających na celu dostarczenie racjonalnego albo ograniczonego poziomu pewności, a polegających na wydaniu – w wyniku przeprowadzenia odpowiednich procedur oceny (opinii, raportu, stanowiska, wynika pomiaru) dotyczącej: Zagadnień obejmujących informacje finansowe i pozafinansowe Pomiaru lub potwierdzenia pewnego stanu KSRF nr 3 nie zawiera gotowych wzorów opinii i raportów. Biegły rewident wykonujący usługi poświadczające, posiłkuje się w swojej pracy postanowieniami Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (MSRF). oraz postanowieniami Międzynarodowych założeń koncepcyjnych usług atestacyjnych (MZKUA), standardów i wskazówek wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC), odnoszących się do innych niż badanie i przeglądy sprawozdań finansowych czynności rewizji finansowej. Podstawą do oparcia się na MZKUA jest ust. 30 KSRF nr 3. Przepisy prawa, które obligują do korzystania z usług biegłych rewidentów to: Ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych Ustawa z 29.08.1997 Prawo bankowe Ustawa z 29.07.2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Ustawa z...

Więcej