Artykuł napisany w Lipiec, 2014

Wybór biegłego rewidenta

Napisany przez ukazał się dnia 28 lipca 2014 w Rzeczpospolita | 1 komentarz

Wybór biegłego rewidenta

Czas pomyśleć o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2014. Lipiec to czas, kiedy sprawozdanie finansowe jest już zatwierdzone. (Obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego określony został w art. 53.1 uor. Zgodnie z nim roczne sprawozdanie finansowe jednostki, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego. Zatem w przypadku jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2013 powinno nastąpić do dnia 30.06.2014). W tym momencie księgowi i dyrektorzy finansowi mają już jasną sytuację czy sprawozdanie finansowe za kolejny rok obrotowy – to jest 2014 będzie podlegało obowiązkowi badania. Przypomnijmy że obowiązkowi badania na mocy art. 64.1 uor podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność: banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji; spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych; jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji; pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków: średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro. Badaniu podlegają sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR. Badaniu podlegają również roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (oraz innych podmiotów, nie podlegających obowiązkowi badania na podstawie pozostałych przesłanek) kluczowymi przesłankami decydującymi o obowiązku badania sprawozdania finansowego będą kryteria wielkości spółki. Zatem już w lipcu, na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2013 można stwierdzić czy sprawozdanie finansowe za rok 2014 należy Poddać badaniu przez biegłego rewidenta. Kryteria obowiązku badania sprawozdania finansowego: Wg art. 64.1 ustawy o rachunkowości Stan na 31.12.2013 Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Co najmniej 50 osób Suma aktywów bilansu Co najmniej 2.500.000 euro x 4,1472* zł./euro = 10.368.000 zł. Przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych Co najmniej 5.000.000 euro x 4,1472 zł/euro = 20.736.000 zł. * kurs średni NBP z dnia 31.12.2013 r. Jednostki podlegające obowiązkowi badania powinny zatem pomyśleć przynajmniej wstępnie o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych już latem. Umożliwia to dobre przygotowanie się do wyboru podmiotu oraz podpisania umowy i omówienia warunków badania. Jest to przydatne szczególnie w przypadku podmiotów, których sprawozdania finansowe będą badane po raz pierwszy, kiedy to dział księgowości będzie po raz pierwszy na potrzeby audytu przygotowywał dodatkowe zestawienia, kalkulacje. Dokładne informacje czego audytor będzie potrzebował pomagają w sprawnym przygotowaniu danych finansowych podlegających weryfikacji. Należy pamiętać, że jednostki podlegające badaniu mają szersze obowiązki sprawozdawcze. Są one zobowiązane do sporządzenia poza bilansem i rachunkiem zysków i strat także zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Zarówno zestawienie zmian w kapitale własnym, jak i rachunek przepływów pieniężnych powinny zawierać dane za bieżący rok obrotowy oraz dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający to sprawozdanie, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę dokumenty stanowią inaczej. W zależności od formy prawnej pod jaką funkcjonuje jednostka, organem który dokona wyboru biegłego rewidenta będzie: Osoba fizyczna – właściciel Spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa – wspólnicy Spółka komandytowo – akcyjna – walne zgromadzenia Spółka...

Więcej