Artykuł napisany w Sierpień, 2014

Nowa dyrektywa UE i zmiany w ustawie o rachunkowości

Napisany przez ukazał się dnia 25 sierpnia 2014 w Rzeczpospolita | 0 komentarzy

Nowa dyrektywa UE i zmiany w ustawie o rachunkowości

Rada UE przyjęła nową dyrektywę ws. rachunkowości (zastępującej Czwartą i Siódmą dyrektywę prawa spółek). Dyrektywa 2013/34/UE została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 29 czerwca 2013 r. i weszła w życie w dwudziestym dniu po jej opublikowaniu. Kraje członkowskie mają czas na jej implementację do 20 lipca 2015 r. Nowa dyrektywa ma na celu między innymi wprowadzenie uproszczeń w sprawozdawczości finansowej małych jednostek oraz wprowadza obowiązek raportowania o płatnościach na rzecz rządów przez spółki działające w sektorze wydobywczym i leśnym. W związku z powyższą dyrektywą w dniu 25 lipca 2013 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowelizacja dokonuje transpozycji zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, odnośnie mikropodmiotów. Celem zmian jest ustanowienie dla jednostek mikro uproszczonych wymogów w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Uproszczenia będą obejmowały możliwość sporządzania znacznie skróconego sprawozdania finansowego: uproszczonego bilansu, uproszczonego rachunku zysków i strat oraz możliwość zwolnienia ze sporządzania informacji dodatkowej, jak również zwolnienie ze sporządzania sprawozdania z działalności. Kolejne uproszczenie dotyczy wyceny aktywów i pasywów. Oznacza to, że jednostki mikro nie stosowałyby wartości godziwej oraz skorygowanej ceny nabycia do wyceny aktywów i pasywów. Dyrektywa przewiduje podział przedsiębiorstw na mikro, małe, średnie i duże oraz tzw. jednostki interesu publicznego. Podobne rozróżnienie dotyczyć będzie również grup kapitałowych (małe, średnie i duże). Przynależność do danej kategorii uzależniono od sum bilansowych, średniej ilości zatrudnionych w roku obrotowym oraz przychodów ze sprzedaży (netto). Wymogi sprawozdawczości będą ulegały zwiększeniu wraz z kategorią podmiotu. Obowiązkowi badania sprawozdań podlegać mają np. średnie i duże podmioty. Powyższe działania pozwolą na obniżenie kosztów przygotowania sprawozdania finansowego oraz kosztów prowadzenia rachunkowości. W myśl postanowień dyrektywy mikrojednostki to podmioty ,które na dzień bilansowy nie przekroczyły dwóch z trzech poniższych kryteriów: Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej 350.000 euro Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za dany rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej 700.000 euro Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 10 osób. Ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu przyjęto tekst „Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości”. Główne zmiany to wprowadzenie uproszczeń dla sprawozdawczości finansowej dla jednostek mikro. Zmienione przepisy będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. Jednostkami mikro w rozumieniu ustawy są: Spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji), a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (z wyłączeniem banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych), które w roku obrotowym za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości: 500.000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego 000.000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy 10 osób w przypadku średniorocznego zatrudnienia na pełne etaty Stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno – zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1.200.000 euro i nie więcej niż 2.000.000 euro za poprzedni rok obrotowy (przeliczone wg kursu średniego na...

Więcej