Artykuł napisany w Październik, 2014

Nieruchomości inwestycyjne

Napisany przez ukazał się dnia 13 października 2014 w Rzeczpospolita | 0 komentarzy

Nieruchomości inwestycyjne

W jaki sposób wyceniać nieruchomości inwestycyjne Budynek, którego firma sama nie wykorzystuje bezpośrednio w działalności, ale przynosi jej zyski wynikające z czynszu najmu bądź leasingu, wykazuje się w innej pozycji bilansu niż środki trwałe. Inwestycje – według ustawy o rachunkowości (dalej: uor) – to aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a zwłaszcza aktywa finansowe i te nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, których jednostka nie użytkuje, lecz posiada je w celu osiągnięcia omawianych korzyści. Do nieruchomości inwestycyjnych można zaliczyć: grunty – utrzymywane ze względu na wzrost ich wartości, budynki – z których korzyści są czerpane na podstawie umowy najmu, leasingu itp. Do nieruchomości inwestycyjnych nie można jednak zaliczyć budynków, czy gruntów, które są przeznaczone na sprzedaż u dewelopera. Będą one w jego księgach stanowiły zapasy. Wycena początkowa… Na moment przyjęcia do ksiąg nieruchomość inwestycyjną wycenia się w cenie nabycia albo w cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne (art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości; dalej: uor).  … i na dzień sporządzenia sprawozdania Nieruchomości inwestycyjne mogą być wyceniane na dzień bilansowy, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1a uor, według: zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej. Wybór metody wyceny należy do jednostki, natomiast obowiązkowo powinna ona być opisana w polityce rachunkowości. Ponadto należy pamiętać o stosowaniu jednolitych metod w odniesieniu do wszystkich nieruchomości inwestycyjnych. Zasady wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień bilansowy są określone w art. 28.ust. 1 pkt 1 uor. Stanowią one, że środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się  według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; Przykład Spółka zajmująca się produkcją okien zakupiła w lipcu 2013 nieruchomość przeznaczoną na wynajem o wartości 900 000 zł. Taką cenę zapłacono za nieruchomość. W przyjętej przez spółkę polityce rachunkowości jest zapis, że wycenia ona nieruchomości inwestycyjne według zasad przyjętych dla środków trwałych. Dla danej nieruchomości przyjęto stawkę amortyzacyjną w wysokości 2,5 proc. rocznie. Wartość początkowa nieruchomości to 900 000 zł. Ewidencja księgowa Ujęcie początkowe nieruchomości przeznaczonej na wynajem Wn „Nieruchomości inwestycyjne” 900 000 zł Ma „Pozostałe rozrachunki” 900 000 zł. Miesięczny odpis amortyzacyjny: 900000 zł x 2,5proc. /12 m-cy = 1875 zł. Wn „Amortyzacja nieruchomości inwestycyjnej”  1875 zł Ma „Umorzenie nieruchomości inwestycyjnej” Ma 1875 zł.   Nieruchomości inwestycyjne                                            Pozostałe rozrachunki 1) 900 000 zł                                                                                              900 000 zł (1   Amortyzacja nieruchomości                                    Umorzenie nieruchomości 2) 1875 zł                                                                                                    1875 zł (2   Wartość odpisów amortyzacyjnych w roku 2013 wyniosła: 900 000 zł x 2,5proc. /12*5 m-cy = 9375...

Więcej

Wartości niematerialne i prawne

Napisany przez ukazał się dnia 6 października 2014 w Rzeczpospolita | 1 komentarz

Wartości niematerialne i prawne

W jaki sposób klasyfikować wartości niematerialne i prawne Prawa autorskie, koncesje czy prawa do znaków towarowych to tylko przykłady pozycji zaliczanych do wnip. W przepisach nie ma zamkniętego katalogu tych składników majątku. Definicja wartości niematerialnych i prawnych zawarta jest w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości. Za wartości niematerialne i prawne uznaje się: – prawa majątkowe – nabyte przez jednostkę (co do zasady jako nabycie rozumiane jest także nieodpłatne otrzymanie w formie darowizny, otrzymanie w formie aportu; wyjątkiem są koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii), – zaliczane do aktywów trwałych (nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok). Kryteria pozwalające na zaliczenie do wartości niematerialnych i prawnych spełniają między innymi: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know-how, nabyta wartość firmy, koszty zakończonych prac rozwojowych. Wymienione w uor wartości niematerialne i prawne to przykładowe i zarazem najczęściej spotykane pozycje tej grupy składników majątkowych. Tym samym nie stanowią one zamkniętej listy wartości niematerialnych i prawnych. Osobnym tematem są nabywane lub przyznawane prawa do emisji gazów cieplarnianych. Zasady ewidencji tego rodzaju wartości niematerialnych i prawnych zostały opisane w „Stanowisku w sprawie księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji  gazów cieplarnianych”, które jest załącznikiem do uchwały nr 18/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z 21 grudnia 2011 r. Krok pierwszy – wartość początkowa Wartość początkowa to generalnie cena nabycia (cena zakupu bez podlegających odliczeniu VAT i podatku akcyzowego, powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania, którą obniżają rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia i odzyski). Cena nabycia obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zakupu wartości niematerialnych i prawnych i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Koszty prac rozwojowych wykonywanych we własnym zakresie z kolei wprowadza się do ksiąg po koszcie wytworzenia. Nieodpłatnie otrzymane wartości niematerialne i prawne (w tym w formie darowizny) ujmuje się  według aktualnej ceny rynkowej – to znaczy według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Z kolei wartości niematerialne i prawne otrzymane w formie aportu są ujmowane w księgach według wartości poszczególnych składników zadeklarowanej w umowie spółki, przy czym ta wartość nie powinna być wyższa niż wartość rynkowa (cena sprzedaży) takiego składnika. Przykład Firma otrzymała  licencję Spółka otrzymała nieodpłatnie licencję na program komputerowy. Ustalono, że wartość licencji ustalona na podstawie cen rynkowych to 16 000 zł. Ustalono, że licencja będzie amortyzowana przez dwa lata. Ewidencja księgowa Ujęcie początkowe licencji w księgach Wn „Wartości niematerialne i prawne” 16 000 zł Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 16 000 zł Miesięczny odpis amortyzacyjny (16 000 x 50 proc. / 12 = 666,67 zł) Wn „Amortyzacja” 666,67 zł Ma „Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych” 666,67 zł oraz równolegle: Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 666,67 zł Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 666,67 zł   Wartości niematerialne i prawne            Rozliczenia międzyokresowe przychodów 1) 16 000 zł                                                      2) 666,67 zł                           16 000 zł (1   Amortyzacja                  Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych 2) 667,67 zł                                                                                                   666,67 zł (2 Pozostałe przychody operacyjne 666,67 (2   Nabyte prawa majątkowe spełniające kryteria określone dla wartości niematerialnych i prawnych i...

Więcej