Artykuł napisany w Styczeń, 2015

CZY ŁATWIEJ ZDOBYĆ UPRAWNIENIA BIEGŁEGO REWIDENTA?

Napisany przez ukazał się dnia 28 stycznia 2015 w Rzeczpospolita | 1 komentarz

CZY ŁATWIEJ ZDOBYĆ UPRAWNIENIA BIEGŁEGO REWIDENTA?

Czy łatwiej zdobyć uprawnienia biegłego rewidenta? 1 stycznia 2015 r. weszły w życie zmiany dotyczące postępowania kwalifikacyjnego dla biegłych rewidentów. Zmiany wynikają z rozporządzenia ministra finansów z 13 listopada 2014 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów. Zastąpiło ono rozporządzenie o tym samym tytule z 29 grudnia 2009 r. Rozporządzenie wprowadza pewne ułatwienia w zdobyciu uprawnień biegłego rewidenta. Zmiany dotyczące procesu kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów zostały również spowodowane  ustawą deregulacyjną w zakresie przepisów  o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Dla kogo zwolnienia Postępowanie egzaminacyjne składa się z czterech sesji egzaminacyjnych, z których każda obejmuje 2 albo 3 egzaminy. Ułatwienia polegają na tym, że niektóre egzaminy pisemne mogą zostać zaliczone na podstawie zdanych egzaminów uniwersyteckich lub równorzędnych. Egzaminy mogą zostać zaliczone także na podstawie egzaminów zdanych w ramach postępowania prowadzonego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Zmiana polega na tym, że w sytuacji spełnienia warunków przez kandydata, komisja egzaminacyjna musi zaliczyć kandydatowi egzaminy. Dotychczas mogła to zrobić. Warunkiem zaliczenia egzaminów z wiedzy teoretycznej jest, aby: był to egzamin lub egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne zdane z wynikiem pozytywnym, z przedmiotów, które łącznie wyczerpują zakres tematyczny egzaminu objętego wnioskiem, były przeprowadzone w formie pisemnej, od dnia ukończenia studiów wyższych, zakończenia postępowania kwalifikacyjnego albo zdania egzaminów w ramach postępowania kwalifikacyjnego nie upłynęło więcej niż 3 lata. W skrajnej sytuacji kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne, których zakres obejmuje zakres tematyczny wszystkich egzaminów przewidzianych w ramach postępowania kwalifikacyjnego dla biegłych rewidentów, mogą zostać zwolnieni ze wszystkich egzaminów z wiedzy teoretycznej. Ułatwienie dotyczy też kandydatów, którzy odbyli proces kwalifikacji na biegłego rewidenta w innym państwie Unii Europejskiej. Komisja egzaminacyjna może na ich wniosek zaliczyć im egzaminy z wiedzy teoretycznej. Oczywiście w sytuacji, gdy zakres tematyczny egzaminów pokrywa się. Zaliczenie egzaminów odbywa się na wniosek kandydata złożony do komisji egzaminacyjnej zawierający oryginał(y), odpis(y) lub uwierzytelnione kopie dyplomów: potwierdzającego ukończenie studiów lub potwierdzających zaliczenie egzaminów (przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego). Nie tylko inspektor, także doradca Kolejnym ułatwieniem jest zwolnienie z egzaminu z prawa podatkowego nie tylko inspektora kontroli skarbowej, ale również doradcy podatkowego. Aby komisja zastosowała zwolnienie,  konieczne jest złożenie wniosku wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi odpowiednie uprawnienia. Kandydaci będą mogli odwołać się od każdego egzaminu bez względu na jego wynik. Możliwy będzie również wgląd do pracy egzaminacyjnej. Tak samo, jak do tej pory, kandydat na odwołanie się od wyniku egzaminu ma 14 dni od dnia ogłoszenia wyników. Wniosek o wgląd do pracy należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu. Komisja udostępnia pracę do wglądu w terminie 10 dni od tego dnia. Aplikacja i praktyka Elementem procesu kwalifikacyjnego kandydatów na biegłych rewidentów była i jest aplikacja, odbywana pod okiem biegłego rewidenta w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych oraz praktyka w rachunkowości. Zmieniają się jedynie nieco zasady odbywania aplikacji i praktyki. Można bowiem odbyć trzyletnią aplikację w miejsce dwuletniej aplikacji i rocznej praktyki. Przepisy deregulujące zawód biegłego rewidenta wprowadziły możliwość odbycia trzyletniej aplikacji w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, zarejestrowanym w państwie Unii Europejskiej, pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej. Ponadto kandydaci, którzy mają co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości, prawa i finansów mogą przystąpić do egzaminu dyplomowego bez odbywania praktyki i aplikacji. Oczywiście po tym jak z wynikiem pozytywnym zdali 10 egzaminów pisemnych w ramach postępowania kwalifikacyjnego. Dla kandydatów, którzy rozpoczęli proces kwalifikacyjny przed wejściem w życie nowego rozporządzenia nie został przewidziany okres przejściowy. W podobnej sytuacji znajdują się kandydaci, którzy...

Więcej