Artykuł napisany w Marzec, 2015

ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM – PRZYKŁADY

Napisany przez ukazał się dnia 11 marca 2015 w Rzeczpospolita | 0 komentarzy

ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM – PRZYKŁADY

Przykłady zdarzeń po dniu bilansowym Jak wykazać korektę przychodów dotyczących poprzedniego roku Przykład Spółka zajmuje się sprzedażą urządzeń klimatyzacyjnych.Zgodnie z zawartymi umowami i ogólnymi warunkami handlowymi, klient ma dwa tygodnie na ewentualny zwrot towaru. Jednak ze względu na indywidualnie wynegocjowane ustalenia z poszczególnymi odbiorcami zdarza się, że towar jest zwracany nawet po trzech miesiącach. W styczniu 2015 spółka wystawiła korekty faktur sprzedaży (zmniejszające sprzedaż) ze względu na obniżenie kwoty faktury lub anulowanie sprzedaży na łączną kwotę 255 000 zł netto, z czego 245 000 zł dotyczyło roku 2014. W lutym 2015 spółka wystawiła korekty faktur na łączną kwotę 200000 zł netto, z czego 150000 zł dotyczyło roku 2014. W marcu 2015 spółka wystawiła korekty faktur na łączną kwotę 90000 zł netto, z czego 50 000 zł dotyczyło roku 2014. Rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Czy spółka powinna ująć stosowne korekty zapisów w księgach roku 2014? Tak. Spółka jest zapewne jeszcze w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego za 2014 r., więc opisane w pytaniu zdarzenia trzeba uwzględnić w księgach tego właśnie roku. Łącznie korekty sprzedaży dotyczące 2014 r. wyniosły: 245000 zł + 150000 zł + 50000 zł= 445000 zł. O tę kwotę należy pomniejszyć przychody wykazane na koncie „Przychody ze sprzedaży towarów” Ewidencja księgowa: Korekta przychodów w faktur korygujących wystawionych w 2015 r. a dotyczących 2014 r. Wn „Przychody ze sprzedaży towarów”  445000 zł Wn „VAT należny(VAT do rozliczenia w następnym okresie)” 102 350 zł. Ma „Należności z tytułu dostaw i usług” 547 350 zł.   Przychody ze sprzedaży towarów 1) 445 000   VAT należny (VAT do rozliczenia w następnym okresie) 1) 102 350   Należności z tytułu dostaw i usług ……………………………..547 350 (1   Jakie znaczenie dla sprawozdania ma informacja o wartości aktywów Przykład W związku z planowaną sprzedażą budynku, traktowanego przez spółkę jako nieruchomość inwestycyjna i wykazywanego w bilansie jako inwestycja, spółka zamówiła u rzeczoznawcy majątkowego wycenę nieruchomości – operat szacunkowy na 31 grudnia 2014 r. W związku z trudnościami po stronie wykonawcy operatu, dotarł on do spółki dopiero 25 lutego 2015, już po sporządzeniu sprawozdania finansowego i przedstawieniu go do badania. Wartość nieruchomości według operatu szacunkowego wyniosła 12 565 000 zł. W księgach i bilansie sporządzonym na 31 grudnia 2014 r. wartość nieruchomości to 11 725 000 zł. Czy spółka, będąc jeszcze przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, powinna wprowadzić stosowne korekty sporządzonym już sprawozdaniu finansowym podwyższając wartość nieruchomości? Tak. Istotne zdarzenie, o którym spółka pozyskała informację po dniu bilansowym, trzeba wykazać w księgach zamykanego roku. Sporządzone sprawozdanie jest niezatwierdzone, więc trzeba je zmienić i poinformować biegłego, który je bada. Zgodnie z uzyskaną wyceną wartość nieruchomości zmieniła się o: 12 565 000zł – 11 725 000 zł = 840 000 zł. Ewidencja księgowa: Korekta wyceny nieruchomości w księgach 2014 r. Wn „Aktualizacja wartości nieruchomości” 840 000 zł. Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 840 000 zł.     Nieruchomości inwestycyjne                             Aktualizacja wartości nieruchomości Sp) 11 725.000                                                1) 840 000     Pozostałe przychody operacyjne ……………………………..840 000 (1   Zdarzenia po dniu bilans.11_03_2015_RZ...

Więcej

ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

Napisany przez ukazał się dnia 11 marca 2015 w Rzeczpospolita | 0 komentarzy

ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

Zdarzenia, o których jednostka dowiaduje się już po zakończeniu roku obrachunkowego, mogą wpływać na dane w raporcie za ten mijający okres. Firma musi brać pod uwagę zmiany w bilansie aż do momentu jego zatwierdzenia. Do zdarzeń po dniu bilansowym zalicza się wszystkie dotyczące jednostki zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym, dotyczących zamykanego roku obrotowego w księgach tego roku, wynika ze stosowania zasady memoriału. Zasada ta wymaga kompletnego ujęcia w księgach rachunkowych, a następnie w rocznym sprawozdaniu finansowym, ogółu zdarzeń gospodarczych, które nastąpiły w tym roku. Kiedy wpłynęła informacja O konieczności zaewidencjonowania tego typu zdarzeń informuje art. 54 ustawy o rachunkowości (uor). Jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, ujmując jednocześnie odpowiednie zapisy w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy. Jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu, jednostka powinna powiadomić biegłego rewidenta, który to sprawozdanie  bada lub zbadał. Jeżeli zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej. Jeżeli jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, o których mowa powyżej, już po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, to ich skutki ujmuje się w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała. Wachlarz zdarzeń po dniu bilansowych może być bardzo szeroki – wszystko zależy od różnorodności zjawisk, jakich dostarcza życie gospodarcze. W ustawie dość ogólnie, pomaga KSR Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja” porządkuje rodzaje zdarzeń po dniu bilansowym. Ze względu na ich wpływ na sprawozdanie finansowe zdarzenia te można podzielić na: dostarczające dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy; wskazujące na stan zaistniały po dniu bilansowym. Ad. 1 Zdarzenia dostarczające dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy to zdarzenia, które nie są samoistnym zdarzeniem gospodarczym, ale doprowadzają poprzednio zaistniałe zdarzenie do właściwej postaci. Data dokumentu nie jest decydująca W myśl standardu, jeśli po dniu bilansowym wpłynęły do jednostki dowody dotyczące zdarzeń mających miejsce przed dniem bilansowym, choćby dowody te jako datę wystawienia nosiły datę roku obrotowego następującego po roku obrotowym za który sporządza się sprawozdanie finansowe to zdarzeń udokumentowanych w ten sposób nie zalicza się do zdarzeń roku kolejnego (zdarzeń po dniu bilansowym). Wśród zdarzeń dostarczających określonych dowodów na dzień bilansowy KSR nr 7  wyróżnia: korekty przychodów ze sprzedaży wykazanych w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym jednostki za rok obrotowy, polegające zarówno na zmianach kwot faktur, jak i anulowaniu sprzedaży, rozstrzygnięcie sprawy sądowej, które potwierdza lub zmienia wysokość wykazanej na dzień bilansowy rezerwy na zobowiązanie jednostki bądź powoduje powstanie zobowiązania, na które nie utworzono rezerwy, uzyskanie informacji o tym, że na dzień bilansowy wartość składnika aktywów na skutek utraty wartości była niższa od wykazanej w księgach rachunkowych jednostki, ustalenie ostatecznej ceny nabycia zakupionych przez jednostkę w roku sprawozdawczym (przed dniem bilansowym) aktywów, stwierdzenie, że przychody ze sprzedanych po dniu bilansowym aktywów, pomniejszone o koszty sprzedaży, są niższe od wartości, w jakiej aktywa te figurują na dzień bilansowy w księgach rachunkowych, wykrycie błędów, w tym wywołanych oszustwami. Jeżeli po dniu bilansowym, a przed sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach dostarczających dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy, które zmieniają jej wiedzę o stanie istniejącym na dzień bilansowy, to skutki tych zdarzeń odpowiednio uwzględnia w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, kończącego się tym dniem bilansowym. Jeżeli natomiast informacje o takich zdarzeniach jednostka otrzymała po...

Więcej