Artykuł napisany w Lipiec, 2015

EWIDENCJA KART PŁATNICZYCH

Napisany przez ukazał się dnia 15 lipca 2015 w Rzeczpospolita | 0 komentarzy

EWIDENCJA KART PŁATNICZYCH

Na firmowe zakupy z plastikowym pieniądzem Do księgowania transakcji, które pracownicy lub wspólnicy regulują służbowymi kartami płatniczymi, wykorzystuje się konta rozrachunkowe. Zapewnia to kontrolę nad wydatkami.  Niespłacone salda kart kredytowych wykazuje się jako zobowiązanie wobec banku. „Coraz częściej spółki, które obsługuje nasze biuro rachunkowe, regulują niewielkie zobowiązania kartami płatniczymi powiązanymi z ich rachunkami bankowymi. Zdarza się, że nie informują nas o tym. Dopiero w trakcie księgowania dokumentów okazuje się, że pojawiły się nowe operacje. Jak zorganizować księgowania operacji zakupów opłacanych firmową kartą płatniczą, żeby uniknąć problemów z uzgadnianiem rozliczeń? – pyta czytelnik.” Transakcje bezgotówkowe są powszechne w obrocie gospodarczym. Ta forma płatności jest wybierana także przez przedsiębiorców. Właściwie chyba  trudno już sobie wyobrazić przedsiębiorstwo niekorzystające z kart płatniczych. Firmowe karty płatnicze zyskują na popularności z kilku powodów. Są to mianowicie: – wygoda w realizowaniu płatności kartą płatniczą; – szybkość – nie ma potrzeby pobierania gotówki z bankomatu, czy też kasy spółki; – bezpieczeństwo – nawet w przypadku kradzieży bądź zgubienia karty można  ją zablokować (ponadto do wykonania transakcji na wyższe kwoty konieczny jest PIN); –  ograniczenie kosztów – nie ma potrzeby prowadzenia kasy (do czego musiałby być oddelegowany co najmniej jeden pracownik),  która musiałby być zabezpieczona (sejf, kasetka), wyeliminowane jest pobieranie zaliczek i wprowadzenie odpowiedzialności majątkowej; – łatwy sposób kontroli wydatków pracowników – wszystkie transakcje zapłacone kartą są ujęte na wyciągu bankowym, nie ma możliwości manipulowania przez pracownika informacją na temat przeprowadzonych transakcji. Karta kredytowa powoduje inne zapisy na rachunku Karta płatnicza to karta uprawniająca do wypłaty gotówki lub umożliwiająca złożenie zlecenia płatniczego. Karta umożliwia podejmowanie gotówki z bankomatu oraz dokonywanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi. Można wyróżnić karty debetowe i karty kredytowe. Karta debetowa jest powiązana z konkretnym rachunkiem bankowym. Możliwość płacenia za towary i usługi  lub  pobierania gotówki z bankomatu taką kartą uwarunkowana jest wcześniejszym zasileniem konta. Karta kredytowa – tak samo jak karta debetowa umożliwia realizowanie płatności za towary i usługi oraz wypłatę gotówki z bankomatu. Różnica polega na tym, że transakcje przeprowadzone przy użyciu takiej karty są zapisywane na rachunku karty jako udzielony kredyt. Kredyt ten przez czas określony w umowie nie jest oprocentowany. Oznacza to, że jeśli tylko zostanie spłacony w terminie, to bank nie  naliczy odsetek. Posiadacz karty kredytowej może wykonywać transakcje tylko do wysokości przyznanego limitu. W ustawie brak szczegółów Ustawa o rachunkowości nie określa precyzyjnie sposobu ewidencjonowania operacji bezgotówkowych ani nie podaje na jakich kontach operacje te należałoby księgować. Jednostki, które korzystają z kart płatniczych i kart kredytowych, powinny samodzielnie ustalić i opisać w polityce rachunkowości przyjęte zasady ewidencji. Ewidencja w księgach rachunkowych w celu zachowania kontroli płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych może odbywać się przy pomocy konta „Środki pieniężne w drodze”.  Można w nim wyodrębnić konta analityczne, odpowiadające każdej z wykorzystywanych w firmie kart. Pozwala to wychwycić zdarzające się rozbieżności pomiędzy obciążeniem rachunku bankowego a zapłatą za fakturę (lub kwotą pieniędzy przekazaną do kasy jednostki). W przypadku karty kredytowej mamy do czynienia z przyznaniem przez bank limitu kredytowego. Dlatego ewidencja księgowa operacji gospodarczych przy użyciu karty kredytowej może przebiegać podobnie jak ewidencja otrzymanego kredytu obrotowego, czyli na koncie „Kredyty bankowe” patrz tabela. Jak księgować płatności kartą kredytową w trakcie roku Operacja Wn konto Ma konto Uwagi Płatności kartą dotyczą z reguły zapłaty za zobowiązania wobec dostawców. W powiązaniu z takim kontem powinny zostać pierwotnie faktury płatne kartą. Konta kosztowe lub„Rozliczenie zakupu”w zależności od przyjętego w jednostce sposobu ewidencjonowania zakupów „Rozrachunki z dostawcami” W związku z tym, że zapłata za towar czy usługę następuje w momencie zakupu, możliwe jest pominięcie księgowania poprzez konto „Rozrachunki z dostawcami”. Można ująć koszt w korespondencji z kontem rozrachunkowym z tytułu rozliczenia karty kredytowej....

Więcej