Artykuł napisany w Sierpień, 2015

BRAK ZAPŁATY ZA ŚRODEK TRWAŁY A PODATEK ODROCZONY

Napisany przez ukazał się dnia 26 sierpnia 2015 w bdkbr, Rzeczpospolita | 0 komentarzy

BRAK ZAPŁATY ZA ŚRODEK TRWAŁY A PODATEK ODROCZONY

Czy brak zapłaty za środek trwały ma wpływ na podatek odroczony? Czy obowiązek zmniejszania kosztów w związku z ich nieopłaceniem ma skutki w kalkulacji podatku odroczonego? Od 1 stycznia 2013 roku na podstawie art. 24d ust. 1 ustawy oPIT i odpowiednio art. 15b ust.1 ustawy o CIT, w przypadku gdy termin płatności ustalony przez kontrahentów i wykazany na fakturze wynosi nie więcej niż 60 dni a podatnik nie uregulował zobowiązania w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności, to  jest on zobowiązany do korekty kosztów uzyskania przychodu. . Korekta kosztów uzyskania przychodu powinna zostać uwzględniona w miesiącu, w którym upływa te 30 dni. Natomiast w sytuacji, gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, to na podstawie art. 24d ust. 2 ustawy o PIT i art. 15b ust. 2 ustawy o CIT, podatnik jest zobowiązany  rozliczyć korektę kosztów uzyskania przychodów z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów podatkowych. Ponadto jeśli w miesiącu, w którym powinna zostać zrobiona korekta kosztów, podatnik nie ponosi kosztów podatkowych lub poniesione koszty były niższe niż kwota korekty, o którą mają zostać pomniejszone, podatnik jest zobowiązany do zwiększenia przychodów podatkowych o kwotę, o którą nie pomniejszył kosztów. W momencie uregulowania zapłaty możliwe jest ponowne zaliczenie kwot do kosztów uzyskania przychodów. Dotyczą też amortyzacji Uregulowania dotyczące korekty kosztów uzyskania przychodów dotyczą również kosztów amortyzacji. Z kosztów uzyskania przychodów powinna być odpowiednio „wyjmowana” ta część kosztów amortyzacji, która odpowiada nieopłaconej części zobowiązania z tytułu zakupu środka trwałego. Terminy korekt są takie same, jak w przypadku pozostałych zakupów. Zatem jeśli ustalony przez kontrahentów i wykazany na fakturze termin płatności wynosi nie więcej niż 60 dni, to podatnik jest zobowiązany do korekty kosztów amortyzacji jeśli nie uregulował zobowiązania w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności. Korekta kosztów amortyzacji (niezaliczenie odpisów do kosztów podatkowych) powinna zostać rozliczona w miesiącu, w którym upływa te 30 dni. Gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, to podatnik jest zobowiązany skorygować koszty amortyzacji z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych. Stanowią o tym art. 24d ust. 6 ustawy o PIT i art.15b ust. 6 ustawy o CIT. Różnice przejściowe Korekta kosztów niezapłaconych w terminach określonych w ustawach podatkowych dotyczy jedynie kosztów w ujęciu podatkowym, dla celów kalkulacji podatku dochodowego. Przepisy o rachunkowości nie zawierają takich regulacji. Dla celów bilansowych obowiązuje zasada memoriału, zatem bilansowo nie ma potrzeby wyksięgowywania kosztów. Wystąpi zatem różnica przejściowa. Kwoty kosztów podatkowych korygowanych z powodu niezapłaconych zobowiązań wymagają uwzględnienia przy ustalaniu odroczonego podatku dochodowego. Przykład 15 czerwca 2014 r. spółka  kupiła środek trwały (samochód) za kwotę netto 60 000 zł. (VAT 13 800 zł). Termin płatności ustalony na fakturze to 30 dni i upłynął 15 lipca 2014 r. W lipcu rozpoczęto amortyzację pojazdu. Miesięczne umorzenie: 20 proc. x 60 000/12 = 1000 zł. W kosztach (bilansowych i podatkowych) roku 2014 ujęto w kosztach amortyzację w kwocie: 6 x 1000 zł. = 6000 zł. Do dnia bilansowego (31 grudnia 2014 r.) zobowiązanie nie zostało uregulowane. W związku z tym z kosztów podatkowych wyeliminowano kwotę 6000 zł. Tym samym powstała różnica przejściowa pomiędzy wartością bilansową a podatkową środka trwałego (wartość bilansowa samochodu < wartość podatkowa). Na koniec roku spółka sporządziła kalkulację podatku odroczonego. Rozpoznając różnicę pomiędzy wartością bilansową i wartością podatkową środka trwałego utworzyła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Wartość bilansowa środka trwałego: 60 000 zł – 6000 zł. = 54 000 zł. Wartość podatkowa środka trwałego: 60 000 zł. Różnica przejściowa (WB – WP) = 54 000 zł – 60 000 zł. = – 6000 zł. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 19 proc. x 6000 =...

Więcej