Artykuł napisany w Marzec, 2016

TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Napisany przez ukazał się dnia 16 marca 2016 w Rzeczpospolita | 0 komentarzy

TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Transakcje z jednostkami powiązanymi  wymagają szczególnej prezentacji DANE | Spółki z grupy kapitałowej powinny przyjąć w swoich zasadach (polityce) rachunkowości takie rozwiązania, aby można było łatwo wyodrębnić z ksiąg informacje o przeprowadzonych między nimi  operacjach. Za punkt wyjścia do analizy tematu prezentacji transakcji z jednostkami powiązanymi w sprawozdaniu finansowym  należy uznać definicję jednostek powiązanych. Znajduje się ona w art. 3 ust.1 pkt 43 ustawy o rachunkowości (uor). Przez jednostki powiązane rozumie się tu dwie lub więcej jednostek wchodzących w skład danej grupy kapitałowej. Z kolei grupa kapitałowa oznacza jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi. Aby więc dobrze zaklasyfikować i opisać w sprawozdaniu finansowym transakcje z jednostkami powiązanymi wraz z wszelkimi dotyczącymi ich ujawnieniami należy w pierwszej kolejności zrozumieć, które podmioty w ogóle należałoby rozważać jako podmioty powiązane – czyli które podmioty tworzą grupę kapitałową. Innymi słowy – określić jednostkę powiązaną i jednostki od niej zależne. Klasyfikacja Definicja jednostki dominującej znajduje się w art. 3 ust.1 pkt 37 uor. Jest nią jednostka będąca spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawująca kontrolę nad jednostką zależną, w szczególności: posiadająca bezpośrednio lub pośrednio większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym jednostki zależnej, także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej, lub będąca udziałowcem jednostki zależnej i uprawniona do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z jednostką dominującą, większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, lub będąca udziałowcem jednostki zależnej i uprawniona do powoływania i odwoływania większości członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących tej jednostki zależnej, lub będąca udziałowcem jednostki zależnej, której więcej niż połowę składu organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących w poprzednim roku obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy stanowią osoby powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez jednostkę dominującą prawa głosu w organach tej jednostki zależnej, chyba że inna jednostka lub osoba ma w stosunku do tej jednostki zależnej prawa, o których mowa powyżej, lub będąca udziałowcem jednostki zależnej i uprawniona do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej, na podstawie umowy zawartej z tą jednostką zależną albo statutu lub umowy tej jednostki zależnej. Są różne rodzaje zależności między jednostkami W ustawie o rachunkowości  są także definicje określające jednostki, które znajdują się na pośrednich poziomach w strukturze grupy kapitałowej: jednostka dominująca niższego szczebla – rozumie się przez to spółkę handlową, która jest jednocześnie jednostką zależną od innej spółki handlowej lub przedsiębiorstwa państwowego i jednostką dominującą w stosunku do co najmniej jednej spółki handlowej; jednostka dominująca wyższego szczebla – rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, która jest jednostką dominującą w stosunku do jednostki dominującej niższego szczebla; wspólnik jednostki współzależnej – rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą wraz z innymi udziałowcami współkontrolę nad jednostką współzależną. Definicja grupy kapitałowej mówi także o jednostkach zależnych. Zgodnie z art.3 ust.1 pkt 39 uor przez jednostkę zależną  rozumie się jednostkę będącą spółką handlową lub podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, kontrolowaną przez jednostkę dominującą. Rola kierownika Występowanie relacji podporządkowania pomiędzy poszczególnymi jednostkami powinien potwierdzić kierownik jednostki, czyli osoba lub osoby odpowiedzialne za określenie zasad rachunkowości tej jednostki, w tym za prawidłowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań finansowych. Na osobnych konta Wielkość grup kapitałowych może być różna, zarówno ze względu na liczbę jak i wielkość jednostek zależnych i jednostki dominującej. Spółki powinny przyjąć w swoich zasadach (polityce) rachunkowości takie rozwiązania, aby można było łatwo wyodrębnić z ksiąg rachunkowych informacje na temat tego rodzaju transakcji. W tym celu należy wprowadzić do ksiąg rachunkowych odrębne konta, które będą grupowały te informacje w s sposób umożliwiający prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego oraz innej...

Więcej

Wielkość spółki wyznacza wymogi formalne sprawozdania finansowego

Napisany przez ukazał się dnia 2 marca 2016 w Rzeczpospolita | 0 komentarzy

Wielkość spółki wyznacza wymogi formalne sprawozdania finansowego

DANE | Zakres informacji, które poszczególne kategorie podmiotów powinny wykazywać w bilansie, jest zawarty w kolejnych załącznikach do ustawy o rachunkowości. Jednak w każdym wariancie muszą one rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację firmy. Sprawozdania finansowe to główne źródło informacji na temat sytuacji finansowej i majątkowej firmy. Poza koniecznością spełnienia wymogów prawnych, powinny one odpowiadać podstawowym potrzebom informacyjnym użytkowników zewnętrznych. Mogą nimi być: inwestorzy, instytucje finansujące np. banki, kontrahenci, wierzyciele firmy konkurencyjne. Dzięki temu, że sprawozdania finansowe zawierają elementy obowiązkowe, wspólne dla wszystkich jednostek, mogą być źródłem  porównania sytuacji i kondycji finansowej różnych podmiotów. Odkąd w ustawie o rachunkowości (dalej: uor) pojawiły się pojęcia „jednostka mikro”  oraz „jednostka mała”, zakres obowiązkowych informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych jest różny i zależy właśnie od wielkość jednostki. Jest to więc nie tylko  naturalna konsekwencja takiego stanu rzeczy, że jednostek mniejszych jako podmiotów mniej skomplikowanych wiele zagadnień omówionych w uor po prostu nie dotyczy, ale też intencja ustawodawcy, który przewidział mniejszy zakres ujawnień dla mniejszych podmiotów. O ile Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) pozwalają na większą dowolność w zakresie sposobu prezentowania informacji w sprawozdaniu finansowym, o tyle ustawa o rachunkowości wyznacza konkretne ramy. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych określają kolejne załączniki do ustawy o rachunkowości: załącznik nr 1 – dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, załącznik nr 2 – dla banków załącznik nr 3 – dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. załącznik nr 4 – dla jednostek mikro załącznik nr 5 – dla małych jednostek Uwaga! Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego należy jednak pamiętać o podstawowej zasadzie, że sprawozdanie finansowe musi zostać sporządzone w taki sposób, aby odpowiadało warunkom określonym w art. 4 ust.1 uor, to znaczy aby przedstawiało rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. Poza zakresem merytorycznym, istotna jest również prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym. Ogólne zasady Zgodnie z art. 45 ust.1 uor, sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 2 uor, oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, określone w ustawie. Przy czym: sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, emitentów zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą być sporządzane zgodnie z MSR; sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, mogą być sporządzane zgodnie z MSR. Co do zasady sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdanie finansowe jednostek podlegających corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta obejmuje ponadto (z pewnymi wyjątkami przewidzianymi dla małych jednostek): zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych. Elementy sprawozdania finansowego jednostek mikro oraz jednostek małych zostaną omówione poniżej. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki powinny zostać sporządzone w walucie polskiej i w języku polskim. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności. Zgodnie z art.50 uor, informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym mogą być wykazywane ze szczegółowością większą niż określona w załącznikach do ustawy, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki. Gdy informacje dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego nie wystąpiły w jednostce zarówno w roku obrotowym, jak i za rok poprzedzający rok obrotowy, to przy sporządzaniu sprawozdania finansowego pozycje te pomija się. Sprawozdanie finansowe powinno obejmować dane finansowe za rok bieżący oraz dane finansowe za rok poprzedni (dane porównawcze). Rok obrotowy nie zawsze obejmuje równe 12 miesięcy. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w...

Więcej