Badanie sprawozdań finansowych

Badania i przeglądy przeprowadzamy  zgodnie z:

 • Ustawą o rachunkowości z 29.09.1994r.,
 • Ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym z 07.05.2009r.,
 • Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej  wydanymi przez KIBR,
 • Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej,
 • Wewnętrznymi postanowieniami badanej jednostki.

Celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego jest ocena prawidłowości danych finansowych i wydanie opinii przez audytora o tym sprawozdaniu finansowym. Opinia biegłego rewidenta określa czy badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie z określonymi zasadami rachunkowości.

W trakcie badania sprawozdania finansowego oferujemy stały kontakt z biegłym rewidentem oraz możliwość konsultowania z nim wszelkich problemów i wątpliwości, pojawiających się na każdym etapie badania sprawozdania finansowego.

Prace dotyczące badania sprawozdania finansowego proponujemy przeprowadzić w dwóch etapach: badanie wstępne w roku badanym oraz badanie końcowe po zakończeniu roku obrotowego. Badanie wstępne daje klientowi możliwość bezpośredniego skonsultowania wszelkich wątpliwości jeszcze przed przystąpieniem do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego Terminy badania są indywidualnie uzgadniane i dostosowywane do Państwa możliwości.

Badanie wstępne obejmuje:

 • Planowanie, w trakcie którego poznajemy specyfikę jednostki oraz jesteśmy w stanie określić kwestie wymagające większej uwagi;
 • Zidentyfikowanie ryzyk. Mając na uwadze poświęcony nam przez klienta czas, staramy się koncentrować na obszarach wysokiego ryzyka oraz na rozwiązaniu ewentualnych problemów;
 • Przegląd dokumentów założycielskich jednostki, protokołów ze zgromadzeń wspólników, zarządu, innych dokumentów;
 • Badanie prawidłowości bilansu otwarcia;
 • Przeprowadzenie przeglądu analitycznego w trakcie którego koncentrujemy się na zrozumieniu ekonomicznej treści przeprowadzanych transakcji.

W trakcie badania zasadniczego sprawdzamy:

 • Prawidłowość wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy;
 • Prawidłowość i kompletność przychodów i kosztów badanego okresu oraz ustalenie wyniku finansowego
 • Prawidłowość i kompletność wprowadzenia do sprawozdania finansowego i informacji dodatkowej
 • Prawidłowość i kompletność sprawozdania zarządu
 • Dokonujemy oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki celem oceny możliwości kontynuacji działalności.

Efektem naszych prac jest wydanie opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego. Na indywidualne życzenie również w wersji angielskiej lub niemieckiej. Na co dzień posługujemy się językiem angielskim.

W ramach badania sprawozdania finansowego przekażemy również wszelkie spostrzeżenia dotyczące możliwości poprawy procesów związanych z funkcjonowaniem obiegu dokumentów i systemu kontroli wewnętrznej.

Zarówno biegły rewident przeprowadzający badanie, jak i osoby z nim współpracujące zobowiązani są do tajemnicy ksiąg rachunkowych, badanych danych i wszelkich informacji przekazanych w trakcie badania. Biegły rewident kieruje się zasadami etyki zawodowej.