Publications

We are up to date with legal and accounting regulations; we  regularly extend our qualifications by professional trainings in which we take part. Moreover we deeply analyse selected financial and accounting areas, which results in numerous publications in branch newspapers and magazines. We realise that in this way we are able to react properly to all our clients’ needs.

Jak ująć w księgach ponowne wprowadzenie środka trwałego do ewidencji

Posted by on 19 October 2016 in Rzeczpospolita | 0 comments

Jak ująć w księgach ponowne wprowadzenie środka trwałego do ewidencji

Ewidencja | Wartość początkową, dotychczasowe umorzenie oraz pozostałą, nieumorzoną części środka trwałego przeznaczonego do likwidacji trzeba wyksięgować. Zmiana decyzji firmy w tym zakresie  wymaga odwrotnych zapisów w księgach. Ponowne wprowadzenie do ewidencji środka trwałego następuje według pierwotnej wartości początkowej – tej samej, po której dany środek trwały został wprowadzony do ewidencji po raz pierwszy. Jest to bowiem cały czas ten sam środek trwały. Ponowne wprowadzenie środka trwałego do ewidencji może się odbyć na podstawie dokumentu OT. Przyjęcie środka trwałego powinno nastąpić  w takiej wartości początkowej, w jakiej został on wyksięgowany z ewidencji. Można to zrobić zapisem odwrotnym. Wyksięgowanie środka...

read more

JAK WYCENIAĆ USŁUGI DŁUGOTERMINOWE

Posted by on 28 September 2016 in Rzeczpospolita | 0 comments

ZASADY | Przyjęta przez jednostkę metoda ustalania stopnia zaawansowania wykonania umowy powinna być opisana w jej polityce rachunkowości i stosowana w sposób ciągły. Kierownik ustala dokumentację Czy zapisanie w polityce rachunkowości określonej metody określania stopnia zaawansowania usług długoterminowych oznacza, że firma nie może stosować innego rozwiązania w tym zakresie? Zasady (polityka) rachunkowości  to – zgodnie z ustawą o rachunkowości (dalej: uor) – wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone tą ustawą, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. W polityce rachunkowości jednostka określa szczegółowo stosowane rozwiązania (z katalogu możliwych, dopuszczonych przepisami). Zgodnie z art. 10 uor jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w...

read more

JAK WYCENIAĆ USŁUGI DŁUGOTERMINOWE

Posted by on 28 September 2016 in Rzeczpospolita | 0 comments

JAK WYCENIAĆ USŁUGI DŁUGOTERMINOWE

Jak wyceniać usługi długoterminowe ZASADY | Przyjęta przez jednostkę metoda ustalania stopnia zaawansowania wykonania umowy powinna być opisana w jej polityce rachunkowości i stosowana w sposób ciągły. Kierownik ustala dokumentację Czy zapisanie w polityce rachunkowości określonej metody określania stopnia zaawansowania usług długoterminowych oznacza, że firma nie może stosować innego rozwiązania w tym zakresie? Zasady (polityka) rachunkowości  to – zgodnie z ustawą o rachunkowości (dalej: uor) – wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone tą ustawą, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. W polityce rachunkowości jednostka określa szczegółowo stosowane rozwiązania (z katalogu możliwych, dopuszczonych przepisami). Zgodnie z art. 10 uor jednostka powinna...

read more

WIEKOWANIE ROZRACHUNKÓW

Posted by on 14 September 2016 in Rzeczpospolita | 0 comments

WIEKOWANIE ROZRACHUNKÓW

Wiekowanie rozrachunków jest podstawą tworzenia odpisów aktualizujących DANE | Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Analiza raportu ich wiekowania pozwala wykazać w bilansie wiarygodną, możliwą do uzyskania wartość z tytułu dostaw towarów i usług. Celem każdej jednostki prowadzącej działalność gospodarczą jest wypracowanie jak najlepszego  wyniku. Jest to zazwyczaj osiągane poprzez zwiększanie sprzedaży. Handlowcy, managerowie ds. sprzedaży i dyrektorzy zarządzający firmami dbają o odpowiednio wysoki wolumen sprzedaży i pracują nad zdobywaniem nowych klientów, nowych rynków zbytu, nowych projektów. Ich zadanie polega na rozwijaniu działalności operacyjnej jednostki generującej jej przychody, które przy odpowiedniej...

read more

TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Posted by on 16 March 2016 in Rzeczpospolita | 0 comments

TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Transakcje z jednostkami powiązanymi  wymagają szczególnej prezentacji DANE | Spółki z grupy kapitałowej powinny przyjąć w swoich zasadach (polityce) rachunkowości takie rozwiązania, aby można było łatwo wyodrębnić z ksiąg informacje o przeprowadzonych między nimi  operacjach. Za punkt wyjścia do analizy tematu prezentacji transakcji z jednostkami powiązanymi w sprawozdaniu finansowym  należy uznać definicję jednostek powiązanych. Znajduje się ona w art. 3 ust.1 pkt 43 ustawy o rachunkowości (uor). Przez jednostki powiązane rozumie się tu dwie lub więcej jednostek wchodzących w skład danej grupy kapitałowej. Z kolei grupa kapitałowa oznacza jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi. Aby więc dobrze zaklasyfikować i...

read more

Wielkość spółki wyznacza wymogi formalne sprawozdania finansowego

Posted by on 2 March 2016 in Rzeczpospolita | 0 comments

Wielkość spółki wyznacza wymogi formalne sprawozdania finansowego

DANE | Zakres informacji, które poszczególne kategorie podmiotów powinny wykazywać w bilansie, jest zawarty w kolejnych załącznikach do ustawy o rachunkowości. Jednak w każdym wariancie muszą one rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację firmy. Sprawozdania finansowe to główne źródło informacji na temat sytuacji finansowej i majątkowej firmy. Poza koniecznością spełnienia wymogów prawnych, powinny one odpowiadać podstawowym potrzebom informacyjnym użytkowników zewnętrznych. Mogą nimi być: inwestorzy, instytucje finansujące np. banki, kontrahenci, wierzyciele firmy konkurencyjne. Dzięki temu, że sprawozdania finansowe zawierają elementy obowiązkowe, wspólne dla wszystkich jednostek, mogą być źródłem  porównania sytuacji i kondycji finansowej różnych podmiotów. Odkąd w ustawie o rachunkowości (dalej:...

read more

JAK DŁUGO PRZECHOWYWAĆ FIRMOWE DOKUMENTY

Posted by on 10 February 2016 in Rzeczpospolita | 0 comments

JAK DŁUGO PRZECHOWYWAĆ FIRMOWE DOKUMENTY

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty ZASADY | Jeżeli czas archiwizowania został uregulowany przez więcej niż jeden akt prawny, to należy przyjąć najdłuższy wynikający z nich termin. Jednostka może na własne potrzeby ustalać okres dłuższy niż wynikający z przepisów. Rozdział 8 ustawy o rachunkowości (dalej: uor) „Ochrona danych” zajmuje się problematyką przechowywania dokumentów księgowych. Art. 71 uor stanowi, że księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe, zwane także zbiorami, muszą być przechowywane w należyty sposób i chronione przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W zależności od rodzaju dokumentów okres ich przechowywania może wynosić od pięciu do...

read more

PREZENTY ŚWIĄTECZNE

Posted by on 23 December 2015 in Rzeczpospolita | 0 comments

PREZENTY ŚWIĄTECZNE

Niedrogi gadżet z logo to mniej pracy dla księgowości ŚWIĘTA W FIRMIE | Spółka zaliczy w całości w koszty zakupione dla kontrahentów świąteczne upominki i odliczy od nich VAT jeśli będą miały niewielką wartość i zostaną opatrzone logo wręczającego. Fiskus uznaje takie działanie za reklamę. Okres świąteczny obfituje w okazje do obdarowania kontrahentów. Często praktykowanym zwyczajem, ocieplającym relacje z kontrahentami jest na przykład wysyłanie im kartek świątecznych lub  wręczanie prezentów i drobnych upominków  Dla właściwego rozliczenia podatkowego upominków świątecznych wręczanych kontrahentom kluczowe będą następujące elementy: – czy prezent zawiera logo firmy, – czy prezent został wręczony tylko wybranym kontrahentom,...

read more

ŁATWIEJ BĘDZIE ROZLICZAĆ KOREKTY

Posted by on 21 October 2015 in Rzeczpospolita | 1 comment

ŁATWIEJ BĘDZIE ROZLICZAĆ KOREKTY

Skutki zdarzeń istotnie wpływających na zatwierdzone sprawozdanie ujmuje w księgach roku, w którym firma pozyskała informacje. Dotyczy to np. korekty przychodów. Od 2016 r. takie zdarzenia nie będą już wymagały poprawiania CIT-8. Ustawa o rachunkowości (dalej: uor) nie wskazuje momentu, w którym należy ujmować korekty przychodów. Nie oznacza to jednak, że nie ma na ten temat żadnej regulacji –  wynikają one min. z nadrzędnych zasad rachunkowości. Zasada memoriału ujęta w art. 6 uor mówi, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty dotyczące danego roku, niezależnie od terminu ich...

read more

GDY UMOWA Z BIEGŁYM WYMAGA ZAPŁATY ZALICZKI

Posted by on 7 October 2015 in bdkbr, Rzeczpospolita | 0 comments

GDY UMOWA Z BIEGŁYM WYMAGA ZAPŁATY ZALICZKI

Gdy umowa z biegłym wymaga zapłaty zaliczki EWIDENCJA | Badanie sprawozdania za 2015 r. zakończy się w 2016 r. Ale warunki wykonania usługi ustalone z firmą audytorską mogą przewidywać uiszczenie części jej wynagrodzenia jeszcze w tym roku. Badanie zasadnicze sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy 2015 rozpocznie się już po zamknięciu tego okresu, a więc w roku 2016. Jednak umowy o badanie  są najczęściej zawierane dużo wcześniej – jeszcze w roku 2015. Jest to wynik wymogu, aby umowa o badanie sprawozdania finansowego została zawarta w takim terminie,  aby umożliwić audytorowi między innymi udział w inwentaryzacji majątku spółki. Ponadto istnieją...

read more