ŁATWIEJ BĘDZIE ROZLICZAĆ KOREKTY

Napisany przez ukazał się dnia 21 października 2015 w Rzeczpospolita | 1 komentarz

Skutki zdarzeń istotnie wpływających na zatwierdzone sprawozdanie ujmuje w księgach roku, w którym firma pozyskała informacje. Dotyczy to np. korekty przychodów. Od 2016 r. takie zdarzenia nie będą już wymagały poprawiania CIT-8.

Ustawa o rachunkowości (dalej: uor) nie wskazuje momentu, w którym należy ujmować korekty przychodów. Nie oznacza to jednak, że nie ma na ten temat żadnej regulacji –  wynikają one min. z nadrzędnych zasad rachunkowości. Zasada memoriału ujęta w art. 6 uor mówi, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty dotyczące danego roku, niezależnie od terminu ich zapłaty. Z kolei art. 42 uor stanowi, że na wynik działalności operacyjnej składają się między innymi przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem wszelkich opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń. W związku z tym stosowana jest zasada, że korekty przychodów powinny zostać ujęte w okresie, w którym ujęto pierwotny przychód. Identyczna zasada stosowana być powinna w odniesieniu do korekt kosztów (korekty kosztów powinny być ujęte w okresie pierwotnego ujęcia kosztu). Oczywiście trzeba pamiętać o zasadzie istotności.

Po dniu bilansowym

Bardzo ważną datą przy rozważaniu sposobu ujęcia korekt jest dzień bilansowy. Sporządzając sprawozdanie finansowe spółka powinna przeanalizować korekty przychodów wystawione po dniu bilansowym. Często ze względu na rabaty, opusty lub reklamacje i gwarancje, po dniu bilansowym mogą nastąpić zdarzenia, w wyniku których konieczne jest wystawienie faktur korygujących. Jeśli są to kwoty istotne konieczne będzie uwzględnienie ich w przychodach roku, którego dotyczą, mimo że faktury zostały wystawione w roku kolejnym.

Do zmiany

Należy tu też uwzględnić art. 54 uor, zgodnie z którym jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, ujmując jednocześnie odpowiednie zapisy w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał. Jeżeli zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia wystarczy zamieścić w informacji dodatkowej. Z kolei jeżeli jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, o których mowa powyżej, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, to ich skutki ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała.

Przykład

Pytanie

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 rok, ale jeszcze przed jego zatwierdzeniem spółka wystawiła faktury korygujące przychody (pomniejszające przychód) na kwotę 800 000 zł netto (VAT 23 proc.). Jest to kwota istotna z punktu widzenia poprawności sprawozdania finansowego. Czy spółka powinna skorygować sporządzone już sprawozdanie finansowe?

Odpowiedź

Tak. Wystawiając w 2015 r. faktury korygujące w 2015 r. związane z przychodem roku 2014 przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2014 rok, spółka powinna skorygować przychody roku 2014 i poprawić już sporządzone sprawozdanie finansowe.

Możliwe są dwa sposoby skorygowania przychodu (w wartości brutto i w wartości netto):

  1. w księgach rachunkowych korygowanego roku uwzględnia się zapisy korygujące na kontach zespołu 7 oraz kontach rozrachunkowych jedynie w wartości netto lub
  2. w księgach rachunkowych korygowanego roku wykazuje się korektę w wartości brutto wraz ze zmniejszeniem VAT należnego.

Ad.1

Ponieważ zmniejszenie VAT należnego nastąpi dopiero w roku bieżącym, a ponadto VAT ten nie jest należnością jednostki na dzień bilansowy, to dla pozostawienia zgodności VAT należnego z deklaracją VAT-7 za grudzień 2014 roku, bardziej odpowiednie wydaje się wprowadzanie korekt jedynie w wartości netto.

Ewidencja księgowa:

  1. Zmniejszenie przychodu – wprowadzone do ksiąg roku 2014

Wn  „Przychody ze sprzedaży” 800 000 zł

Ma „Rozrachunki z odbiorcami” 800 000 zł

  1. Zmniejszenie VAT należnego – wprowadzone na podstawie faktury korygującej do ksiąg roku bieżącego (2015):

Wn „VAT należny” 184 000 zł

Ma  „Rozrachunki z odbiorcami” 184 000 zł

Wn  „Przychody ze sprzedaży” 800 000 złAd.2.

Drugi sposób korekty, polega na wprowadzeniu do ksiąg rachunkowych 2014 roku faktury korygującej w wartości brutto, zapisem:

Wn „VAT należny”  184 000 zł

Ma „Rozrachunki z odbiorcami” 984 000 zł

Jeśli w wyniku korekt nastąpiła zmiana w wysokości podatku dochodowego, to wartość ta powinna ona zostać ujęta na kontach: „Rozrachunki z tytułu CIT” oraz „Podatek dochodowy”.

Przykład

Pytanie

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 rok i już po jego zatwierdzeniu spółka wystawiła faktury korygujące przychody (pomniejszające przychód) na kwotę 200.000 zł. Czy powinna skorygować to sprawozdanie finansowe?

Odpowiedź

Nie. Zatwierdzonego sprawozdania nie można poprawiać.

Przykład

Pytanie

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 rok i już po jego zatwierdzeniu spółka wystawiła faktury korygujące przychody (pomniejszające przychody) na kwotę 800 000 zł netto. Faktury korygujące zostały wystawione ze względu na wykryte błędy na fakturach pierwotnych. Czy powinna skorygować sprawozdanie finansowe?

Odpowiedź

Nie, ale jeśli wartość korekt wynika z błędów na fakturach pierwotnych i w wyniku tego nie można uznać sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2014 za prawidłowe – rzetelnie i jasno odzwierciedlające sytuację majątkową i finansową jednostki, to korekty ujęte w roku 2015 należałoby odnieść na wynik lat ubiegłych.

Ewidencja księgowa:

Wn „Rozliczenie wyniku finansowego” 800 000 zł

Wn  „VAT należny” 184 000 zł

Ma  „Rozrachunki z odbiorcami” 984 000 zł

Pamiętać należy również o ewentualnej korekcie podatku dochodowego

Wn konto „Rozrachunki z tytułu CIT”

Ma konto „Rozliczenie wyniku finansowego”

Nowe przepisy uporządkują rozliczenia podatkowe i ułatwią pracę księgowym
1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać przepisy, na które przedsiębiorcy czekali od dawna. Podobnie jak ich księgowi. Chodzi o regulacje, które  wprowadzają szczegółowe zasady ujmowania  korekt przychodów i kosztów w rachunku podatkowym. Jeszcze do końca bieżącego roku obowiązują stare przepisy, które nie są precyzyjne w tym zakresie. Na ich podstawie organy podatkowe wydawały interpretacje wskazujące, że jeśli przyczyną korekty był oczywisty błąd to należało ująć korektę w okresie rozliczeniowym, w którym została wykazana faktura pierwotna.  Z  kolei w przypadku korekty spowodowanej zdarzeniem późniejszym, o którym firma nie mogła wiedzieć w momencie wystawienia faktury pierwotnej,  (np. rabat, zwrot towaru), fiskus pozwalał  ujmować korektę w bieżących rozliczeniach. Jeszcze inne interpretacje organów podatkowych stanowiły, że skutki faktur korygujących należy ująć w okresie rozliczeniowym, w którym uwzględniono fakturę pierwotną, bez względu na przyczynę korekty. Nie trudno się domyślić, że taki stan rzeczy utrudniał przedsiębiorcom działalność, a księgowym pracę. Nie dość, że przepisy nie dawały odpowiedzi na pytanie, w którym okresie korekta wpłynie na zobowiązanie wobec fiskusa, to jeszcze istniało ryzyko konfliktu z urzędem skarbowym, ponieważ fiskus nie mógł się jasno określić w tym zakresie. Trudności dotyczyły zwłaszcza korekt na przełomie roku i korekt dotyczących lat, za które już złożono zeznania CIT-8. Rozliczenia między przedsiębiorcami, wynikające z po prostu z potrzeb rynku bądź specyfiki działalności, nierzadko wymagały wystawiania korekt dotyczących poprzednich lat. A to oznaczało konieczność składania – nawet kilkukrotnie – korekt deklaracji. Dlatego nowe przepisy przyjęto z ulgą. Ustawa z 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, która wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku wprowadza zmiany między innymi w ustawie o podatku CIT. W art.  12 dodano ust. 3j stanowiący, że jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, to korektę ujmuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Podobną zmianę wprowadza się w art. 15 ustawy o CIT w odniesieniu do kosztów.. Dodany  ust. 4i stanowi, że jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, to koszty zmniejsza się lub zwiększa w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik otrzyma fakturę korygującą lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Ponadto w art. 11 doprecyzowano, że te przepisy stosuje się do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów uzyskanych lub poniesionych przed dniem wejścia w życie tej ustawy. Oznacza to, że  jeśli w 2016 roku firma otrzyma fakturę korygującą dotyczącą roku 2015, to będzie mogła ją rozliczyć stosując te nowe przepisy.

Dzięki  precyzyjniejszym uregulowaniom w zakresie korekt przychodów i kosztów, nie będzie już konieczne  tak częste korygowanie rozliczeń podatkowych.

21.10.2015_Korekty przych.i kosztów

Jeden Komentarz

  1. Dobry artykuł. Super stronka.

Zostaw Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *