CZY ŁATWIEJ ZDOBYĆ UPRAWNIENIA BIEGŁEGO REWIDENTA?

Napisany przez ukazał się dnia 28 stycznia 2015 w Rzeczpospolita | 1 komentarz

Czy łatwiej zdobyć uprawnienia biegłego rewidenta?

1 stycznia 2015 r. weszły w życie zmiany dotyczące postępowania kwalifikacyjnego dla biegłych rewidentów. Zmiany wynikają z rozporządzenia ministra finansów z 13 listopada 2014 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów. Zastąpiło ono rozporządzenie o tym samym tytule z 29 grudnia 2009 r.

Rozporządzenie wprowadza pewne ułatwienia w zdobyciu uprawnień biegłego rewidenta.

Zmiany dotyczące procesu kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów zostały również spowodowane  ustawą deregulacyjną w zakresie przepisów  o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Dla kogo zwolnienia

Postępowanie egzaminacyjne składa się z czterech sesji egzaminacyjnych, z których każda obejmuje 2 albo 3 egzaminy.

Ułatwienia polegają na tym, że niektóre egzaminy pisemne mogą zostać zaliczone na podstawie zdanych egzaminów uniwersyteckich lub równorzędnych. Egzaminy mogą zostać zaliczone także na podstawie egzaminów zdanych w ramach postępowania prowadzonego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Zmiana polega na tym, że w sytuacji spełnienia warunków przez kandydata, komisja egzaminacyjna musi zaliczyć kandydatowi egzaminy. Dotychczas mogła to zrobić.

Warunkiem zaliczenia egzaminów z wiedzy teoretycznej jest, aby:

  • był to egzamin lub egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne zdane z wynikiem pozytywnym, z przedmiotów, które łącznie wyczerpują zakres tematyczny egzaminu objętego wnioskiem,
  • były przeprowadzone w formie pisemnej,
  • od dnia ukończenia studiów wyższych, zakończenia postępowania kwalifikacyjnego albo zdania egzaminów w ramach postępowania kwalifikacyjnego nie upłynęło więcej niż 3 lata.

W skrajnej sytuacji kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne, których zakres obejmuje zakres tematyczny wszystkich egzaminów przewidzianych w ramach postępowania kwalifikacyjnego dla biegłych rewidentów, mogą zostać zwolnieni ze wszystkich egzaminów z wiedzy teoretycznej.

Ułatwienie dotyczy też kandydatów, którzy odbyli proces kwalifikacji na biegłego rewidenta w innym państwie Unii Europejskiej. Komisja egzaminacyjna może na ich wniosek zaliczyć im egzaminy z wiedzy teoretycznej. Oczywiście w sytuacji, gdy zakres tematyczny egzaminów pokrywa się.

Zaliczenie egzaminów odbywa się na wniosek kandydata złożony do komisji egzaminacyjnej zawierający oryginał(y), odpis(y) lub uwierzytelnione kopie dyplomów: potwierdzającego ukończenie studiów lub potwierdzających zaliczenie egzaminów (przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego).

Nie tylko inspektor, także doradca

Kolejnym ułatwieniem jest zwolnienie z egzaminu z prawa podatkowego nie tylko inspektora kontroli skarbowej, ale również doradcy podatkowego. Aby komisja zastosowała zwolnienie,  konieczne jest złożenie wniosku wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi odpowiednie uprawnienia.

Kandydaci będą mogli odwołać się od każdego egzaminu bez względu na jego wynik. Możliwy będzie również wgląd do pracy egzaminacyjnej. Tak samo, jak do tej pory, kandydat na odwołanie się od wyniku egzaminu ma 14 dni od dnia ogłoszenia wyników. Wniosek o wgląd do pracy należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu. Komisja udostępnia pracę do wglądu w terminie 10 dni od tego dnia.

Aplikacja i praktyka

Elementem procesu kwalifikacyjnego kandydatów na biegłych rewidentów była i jest aplikacja, odbywana pod okiem biegłego rewidenta w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych oraz praktyka w rachunkowości. Zmieniają się jedynie nieco zasady odbywania aplikacji i praktyki. Można bowiem odbyć trzyletnią aplikację w miejsce dwuletniej aplikacji i rocznej praktyki.

Przepisy deregulujące zawód biegłego rewidenta wprowadziły możliwość odbycia trzyletniej aplikacji w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, zarejestrowanym w państwie Unii Europejskiej, pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej.

Ponadto kandydaci, którzy mają co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości, prawa i finansów mogą przystąpić do egzaminu dyplomowego bez odbywania praktyki i aplikacji. Oczywiście po tym jak z wynikiem pozytywnym zdali 10 egzaminów pisemnych w ramach postępowania kwalifikacyjnego.

Dla kandydatów, którzy rozpoczęli proces kwalifikacyjny przed wejściem w życie nowego rozporządzenia nie został przewidziany okres przejściowy. W podobnej sytuacji znajdują się kandydaci, którzy 31 grudnia 2014 r. zakończyli swoje aplikacje. Również dla nich mają zastosowanie nowe terminy określone w nowym rozporządzeniu.

Zatrudnienie lub certyfikat

Ustawa o biegłych rewidentach wprowadza również pewne ułatwienia w zakresie odbywania samej praktyki. Roczna praktyka zostanie zaliczona na wniosek kandydata na biegłego rewidenta jeśli:

  • był on zatrudniony w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych przez co najmniej 3 lata lub
  • pozostawał w stosunku pracy na samodzielnym stanowisku w komórkach finansowo-księgowych przez co najmniej 3 lata, lub
  • posiada uprawnienia inspektora kontroli skarbowej, lub
  • posiada certyfikat księgowy lub,
  • posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wniosek złożony do Komisji Egzaminacyjnej powinien zawierać oryginały lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie lub stosowne certyfikaty.

Dyplomowy w nowej formule

W ustawie deregulacyjnej określono, że „egzamin dyplomowy polega na sprawdzeniu umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu biegłego rewidenta, w szczególności badania rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych.”

Egzaminy dyplomowe przeprowadzane po 1 stycznia 2015 r. będą się składać z części pisemnej i ustnej. Część pisemna będzie trwała nie dłużej niż 180 minut, a część ustna nie dłużej niż 30 minut. Nowa forma egzaminu dyplomowego ma na celu sprawdzić wiedzę oraz praktyczne umiejętności kandydatów na biegłych rewidentów.

Podczas części pisemnej zadaniem kandydata na biegłego rewidenta będzie analiza zagadnień sprawdzających umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu biegłego rewidenta, w tym w szczególności do badania rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Weryfikacji będą podlegały między innymi umiejętności w zakresie rozpoznawania ryzyka badania, opracowywania strategii badania, wyboru i stosowania właściwych metod i technik w procesie badania sprawozdań finansowych, opracowywania dokumentacji z badania sprawozdań finansowych, w tym dokumentacji roboczej, raportu i opinii biegłego rewidenta.

Z kolei ustna część egzaminu dyplomowego będzie polegać na udzieleniu odpowiedzi na 2 pytania, w tym jedno będzie dotyczyć omówienia rozwiązań zaprezentowanych w części pisemnej. Do końca 2014 r. egzamin dyplomowy obejmował  tylko część ustną i polegał na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania.

Opłaty

Kandydat na biegłego rewidenta zakwalifikowany do egzaminu uiszcza opłatę egzaminacyjną na pokrycie kosztów przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, stanowiącą przychód Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Opłata za każdy egzamin z wiedzy teoretycznej jest ustalana w kwocie nieprzekraczającej równowartości 20 proc., zaś za egzamin dyplomowy – w kwocie nieprzekraczającej równowartości 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy.. Ponieważ wartości te są ogłaszane przez Prezesa GUS  w lutym, także w tym miesiącu zostaną ogłoszone kwoty opłat.

Opłata za rozpatrzenie wniosku, np. wniosku o zwolnienie z egzaminu, jest ustalana w kwocie nieprzekraczającej równowartości 2 proc. przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok kalendarzowy.

Komentarz

Powyższe zmiany miały na celu zliberalizowanie dostępu do zawodu biegłego rewidenta. Niewątpliwie ułatwienia dotyczące możliwości a raczej obowiązku uwzględnienia egzaminów uniwersyteckich oraz innych równorzędnych, zawierających program tematyczny egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów to realne ułatwienie dla młodych osób pragnących zdobyć tytuł biegłego rewidenta.

To na pewno zmiana, która zyskuje uznanie wśród młodych osób zainteresowanych zawodem audytora. Zaliczenie całości lub większej części egzaminów na podstawie egzaminów studenckich na pewno znacznie skróci proces postępowania kwalifikacyjnego kandydata. Pytanie tylko ile konkretnych egzaminów z konkretnych uczelni będzie zaliczało egzaminy dla kandydata? To okaże się w praktyce…

Z kolei dla osób, które mają już na koncie wieloletnie doświadczenie zawodowe ułatwieniem jest zmiana polegająca na zaliczeniu praktyki i aplikacji w drodze co najmniej 15-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości, prawa i finansów. To na pewno ukłon w stronę osób, które przez wiele lat pracowały w finansach ale nie konkretnie jako audytorzy. Niestety, jednocześnie nasuwa się pytanie, czy osoba która nigdy nie zetknęła się z „realnym”, praktycznym badaniem sprawozdania finansowego będzie w pełni wykwalifikowanym biegłym rewidentem. Bez doświadczenia praktycznego, bazowanie na wiedzy teoretycznej może przysporzyć takiemu biegłemu wiele trudności w początkowej fazie wykonywania zawodu.

Oczywiście z ułatwień można skorzystać, ale nie trzeba. To każdorazowo decyzja kandydata. Jeśli kandydat na biegłego rewidenta poważnie myśli o wykonywaniu zawodu audytora po zdaniu egzaminu dyplomowego, to też w jego interesie leży zdobycie praktycznego doświadczenia w tym zakresie. Dlaczego? Między innymi dlatego, że praca biegłego rewidenta, poza podpisywaniem opinii i raportów z badania sprawozdań finansowych, może polegać na zarządzaniu zespołem asystentów, a zatem zaplanowaniu ich pracy i weryfikowaniu jej. W takiej sytuacji wcześniejsze zapoznanie się z pracą audytora na niższych szczeblach kariery niż biegły rewident, umożliwia efektywne i skuteczne zarządzanie zespołem.

Z kolei dla osób zajmujących wyższe stanowiska w służbach finansowo – księgowych, nie związanych z audytem finansowym, którym bardziej zależy na podniesieniu własnych kwalifikacji poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej, bądź potwierdzeniu tych kwalifikacji właśnie dyplomem biegłego rewidenta, jest to z pewnością duże ułatwienie.

28-01-RZ_Biegli rewidenci

Jeden Komentarz

  1. coś się bardzo zepsuło w naszym zawodzie skoro jest ponad 12 tysięcy kandydatów, co roku o ok 1 tys więcej a przez cały rok 2016 bodajże 70 otrzymało dyplom. zawód jest nieopłacalny i każdy to zaczyna dostrzegać.

Zostaw Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *