Oferta

Zajmujemy się:

  • Badaniem sprawozdań finansowych
  • Przeglądami sprawozdań finansowych
  • Badaniem wykorzystania środków finansowych z funduszy UE
  • Projektami due diligence

  • Badanie sprawozdań finansowych

Zarówno obligatoryjne,  którego obowiązek wynika z mocy ustawy, jak również dobrowolne na życzenie podmiotu

Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzamy stosownie do przepisów:

Ustawy o rachunkowości

Krajowych Standardów Rewizji Finansowej

Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej

Szczegółowych regulacji dotyczących danego podmiotu

  • Przeglądy sprawozdań finansowych

Śródroczne przeglądy sprawozdań finansowych, przeglądy na potrzeby grupy – tu przeprowadzimy przegląd zgodnie z procedurami audytora grupy, przeglądy na potrzeby Wspólników, Zarządu

  • Doradztwo w zakresie zaksięgowania/przeprowadzania transakcji, tak aby ujęcie księgowe było optymalne

Służymy pomocą w rozwiązywaniu wszelkich możliwych problemów – na przykład:

– w sytuacji planowanej transakcji doradzamy jak ją ująć/przygotować się do ujęcia księgowego;

– w sytuacji, gdy błędnie  ujmowano transakcje i zaistniała potrzeba skorygowania danych, ale temat jest bardzo złożony i główny księgowy potrzebuje konsultacji i wsparcia merytorycznego;

– w sytuacji gdy spiętrzenie obowiązków czy brak wykwalifikowanych pracowników spowodowały powstanie bałaganu w księgach;

– we wszelkich innych sytuacjach, gdy Zarząd, Wspólnicy lub Główny Księgowy stwierdzą, że potrzebują wsparcia,

służymy naszą pomocą i doświadczeniem aby jak najszybciej rozwiązać problemy i doprowadzić do sytuacji że Państwa dział finansowo – księgowy funkcjonuje na bieżąco

  • Badanie wykorzystania środków finansowych z funduszy UE

W związku z tym, że każdy projekt jest inny  postępujemy zgodnie z procedurami przewidzianymi dla danego projektu działając zgodnie z profesjonalizmem zawodowym biegłego rewidenta i stosując zasady przewidziane w przepisach rewizji finansowej, jak również zachowując etykę zawodową biegłego rewidenta

  • Projekty due diligence

Przeprowadzamy je sprawnie, szybko, mając świadomość jak  ważne jest zachowanie profesjonalizmu i tajemnicy zawodowej w przypadku procesów nabycia/ planowanego nabycia spółki. Rozumiemy że w efekcie informacji pozyskanych na podstawie projektu due diligence klient podejmuje decyzję czy inwestycja jest opłacalna. Chętnie odpowiadamy na szczegółowe pytania inwestora.