PREZENTY ŚWIĄTECZNE

Napisany przez ukazał się dnia 23 grudnia 2015 w Rzeczpospolita | 0 komentarzy

Niedrogi gadżet z logo to mniej pracy dla księgowości

ŚWIĘTA W FIRMIE | Spółka zaliczy w całości w koszty zakupione dla kontrahentów świąteczne upominki i odliczy od nich VAT jeśli będą miały niewielką wartość i zostaną opatrzone logo wręczającego. Fiskus uznaje takie działanie za reklamę.

Okres świąteczny obfituje w okazje do obdarowania kontrahentów. Często praktykowanym zwyczajem, ocieplającym relacje z kontrahentami jest na przykład wysyłanie im kartek świątecznych lub  wręczanie prezentów i drobnych upominków

 Dla właściwego rozliczenia podatkowego upominków świątecznych wręczanych kontrahentom kluczowe będą następujące elementy:

– czy prezent zawiera logo firmy,

– czy prezent został wręczony tylko wybranym kontrahentom, czy też wszystkim,

– jaka jest wartość prezentu.

Czasem reprezentacja

Dla ujmowania w księgach rachunkowych prezentów dla kontrahentów (w tym ich  podatkowego rozliczenia) kluczowe jest pojęcie „reprezentacja”. Zgodnie z art.16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT nie można uznać za koszt podatkowy  kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. O ile wykluczenie wydatków reprezentacyjnych z kosztów  jest jasne, o tyle samo pojęcie „reprezentacja” może budzić wątpliwości. Ustawa o CIT nie definiuje tego pojęcia. Organy podatkowe przyjmują, że wydatki na reprezentację to wydatki, jakie podatnik ponosi w celu wykreowania pozytywnego wizerunku firmy.

W związku z tym, że nie ma tu jakiejś jasnej granicy, a zachowania służące budowaniu pozytywnego wizerunku firmy zmieniają się na przestrzeni lat, poszczególne zachowania/wydatki, które kiedyś mogły zostać uznane za reprezentację, obecnie mogą zupełnie nie mieścić się w tej definicji. Na przykład częstowanie kontrahentów kawą/herbatą kiedyś mogło zostać uznane za zachowanie wyjątkowe, służące budowaniu pozytywnego wizerunku firmy, ale obecnie nie jest niczym nadzwyczajnym i na pewno nie będzie reprezentacją.

W przypadku, kiedy przekazywany przez spółkę prezent nie zawiera logo spółki, to nie kojarzy się z nią w żaden widoczny sposób. Wręczanie tego rodzaju upominków oznacza wydatki na  reprezentację, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT. Tym bardziej, gdy wręczane kontrahentom gadżety  nie wiążą się także ze specyfiką prowadzonej działalności.

Wręczenie kontrahentowi prezentu bez logo spółki może być uznane za działanie służące budowaniu pozytywnego wizerunku firmy bądź kształtowaniu jej lepszego postrzegania na rynku i powinno zostać zakwalifikowane jako reprezentacja.

Prezent za 200 zł z deklaracją

Jeżeli firma przekazuje osobom fizycznym prezenty świąteczne, których wartość  przekracza 200 zł, to musi w związku z tym wypełnić deklarację PIT-8C. W druku tym należy wykazać  dane obdarowanego i wartość prezentu. Koniec ramki

Najbezpieczniejsze rozwiązanie

W ocenie organów podatkowych oznakowanie przedmiotów przekazywanych jako świąteczne upominki logo firmy powoduje, że mogą one pełnić funkcje reklamowe (w odróżnieniu od funkcji reprezentacyjnej prezentów nie zawierających firmowych znaków).

W interpretacji indywidualnej z  14 stycznia 2014 r. (IPPB5/423-837/13-4/JC) Izba Skarbowa w Warszawie wskazała, że: „(…) reklama może być realizowana za pomocą rozmaitych środków wyrazu oraz przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu, w tym poprzez rozpowszechnianie logo firmy. Za logo uznać należy znak handlowy o charakterze graficznym, używany przez daną firmę do identyfikowania marki swojego produktu lub oferowanych usług oraz odróżniania ich od innych. Logo może obejmować zarówno nazwę przedsiębiorcy, jej skrót jak też nazwę konkretnego produktu lub usługi. Każda z tych form, jeżeli jest stosowana w określonych okolicznościach spełnia funkcje reklamowe. Identyfikowana bowiem jest z daną firmą i oferowanymi przez nią towarami lub usługami, zwiększając ich rozpoznawalność oraz pośrednio zachęcając do ich nabycia.

Oznakowanie przedmiotów reklamowych poprzez logo firmy powoduje, że mogą one pełnić funkcje reklamowe. Należy zauważyć, że materiały (przedmioty) reklamowe w postaci np. długopisów, kalendarzy, kubków, itp. są bardzo często wykorzystywane przez przedsiębiorców dla celów promocyjnych. Można je wobec tego uznać za zwyczajowo przyjęte środki reklamy.”

Podsumowując, przekazanie materiałów reklamowych o niewielkiej wartości jednostkowej, oznaczonych logo firmy, wręczanych masowo klientom bądź potencjalnym klientom (jak w akcji reklamowej opisanej w przywołanej powyżej interpretacji) może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT jako wydatki spełniające definicję reklamy.

Uwaga!  Nawet jeśli prezenty zawierają logo spółki,  ale zostały przekazane tylko wybranym kontrahentom, to wydatek na nie również może zostać uznany za reprezentację.

Ogół okoliczności

W interpretacjach organy podatkowe zwracają uwagę, że właściwa kwalifikacja wydatku jako reklamowego lub reprezentacyjnego możliwa jest na podstawie rozmiarów wydatków, ustalenia kręgu obdarowanych oraz okoliczności wręczania prezentów. Tak uważa m.in. Izba Skarbowa w Łodzi, która  w interpretacji  z 22 stycznia 2015 r., (IPTPB1/415-590/14-6/AG) stwierdziła, że: „W przypadku materiałów reklamowych o niewielkiej wartości, wydawanych masowo klientom, trudno raczej przypisać im funkcję reprezentacyjną. Zwłaszcza w sytuacji, gdy wręczanie tych materiałów nie przyczynia się w znacznym stopniu do budowy wizerunku firmy, a logo jako znak graficzny przedsiębiorstwa (firmy), czy produktu stanowi jedynie swojego rodzaju informację handlową. W tym też rozumieniu, wydatki ponoszone na materiały reklamowe lub upominki o niskiej wartości jednostkowej oznaczone logo firmy, wręczane klientom mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art.22 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli jednak upominki przekazywane zostaną wyselekcjonowanym klientom, w celu tworzenia pozytywnego wizerunku firmy wnioskodawcy i budowania odpowiednich relacji z klientami, to pomimo ich oznakowania logo firmy wnioskodawcy będą miały charakter reprezentacyjny i w efekcie na podstawie art. 23 ust.1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie będą mogły zostać uznane za koszty uzyskania przychodów”.

Czy to dostawa

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, należy rozumieć również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także wszelkie inne darowizny – jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Nieodpłatne przekazanie prezentów podlega więc co do zasady opodatkowaniu VAT. Jednak jeżeli upominek spełnia kryteria prezentu o małej wartości (art. 7 ust. 4 ustawy o VAT; patrz ramka), a jego przekazanie dokonywane jest na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika – to podatnik skorzysta z regulacji pozwalającej na wyłączenie tej czynności z opodatkowania.

Na podatniku będzie więc ciążył obowiązek naliczenia VAT należnego w sytuacji, gdy wręczane klientom upominki nie będą spełniały definicji prezentu o małej wartości. Jednak jeśli będą one spełniały warunki z definicji,  to podatnik nie będzie zobowiązany do wykazywania VAT należnego od tych nieodpłatnych przekazań.

Niewielka wartość lub ewidencja

Prezenty o małej wartości to prezenty przekazywane (wręczane przez podatnika) jednej osobie o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym 100 zł, przy czym w sytuacji gdy wartość rynkowa wydawanych towarów przekracza 10 zł, należy prowadzić ewidencję umożliwiającą identyfikację obdarowanych.

Opodatkowanie nieodpłatnych przekazań towarów jest uzależnione również od tego, czy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT od ich nabycia. Z kolei prawo do odliczenia jest uzależnione do tego, czy taki zakup był związany z czynnością opodatkowaną.

Przekazanie prezentów kontrahentom firmy wydaje się być formą reklamy, czyli jest to czynność związana z działalnością firmy. W związku z tym, jeśli firma prowadzi sprzedaż opodatkowaną, to zakup prezentów (niespełniających definicji prezentów o małej wartości) dla kontrahentów uprawnia do odliczenia VAT i jednocześnie zobowiązuje do wykazania podatku należnego od ich przekazania.

Wartość prezentu, okoliczności w jakich jest on wydawany oraz krąg osób nim obdarowanych to czynniki, na które zwraca uwagę także fiskus.

Kartki świąteczne

Zakup kartek świątecznych opatrzonych logo  jest związany z działalnością firmy ponieważ ich wysyłanie kontrahentom w okresie świątecznym kształtuje jej wizerunek. Jest to nieodpłatne przekazanie towarów, przy zakupie których przysługuje odliczenie VAT.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT istnieje obowiązek opodatkowania czynności polegającej na przekazaniu towarów należących do podatnika na cele inne niż związane z działalnością. Jednak w art. 7 ust. 3 ustawy o VAT uznano, ze przepis ten nie ma zastosowania do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek. Wysyłając firmowe kartki świąteczne firma może więc wrzucić ich zakup w koszty, odliczyć VAT i nie naliczać podatku należnego.

Butelka wina

Co z podatkowym rozliczeniem w sytuacji, gdy wręczamy kontrahentowi butelkę alkoholu, na przykład wino? W takich sytuacjach organy podatkowe uznają, że wydatki ponoszone przez podatnika na nabycie alkoholu wręczanego odbiorcom towarów lub usług nie są kosztami uzyskania przychodów. Tego rodzaju wydatki spełniają przesłankę kosztów reprezentacji, ponieważ służą budowaniu relacji podatnika z odbiorcami usług i jednocześnie podniesieniu prestiżu podatnika oraz wywołaniu jak najlepszego wrażenia o firmie. Tym samym mieszczą się w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów.

Analiza ujęcia podatkowego prezentów świątecznych przekazywanych klientom firmy wymaga rozważenia trzech kwestii: czy prezent zawiera logo firmy, czy krąg odbiorców jest rozległy oraz jaka jest wartość upominków. W zależności od odpowiedzi na te pytania  przedmioty zakupione  jako świąteczne upominki dla kontrahentów zostaną zakwalifikowane  albo jako koszt reprezentacji, albo reklamy. Przy czym koszty reprezentacji nie będą mogły zostać uznane za koszt podatkowy – w przeciwieństwie do nielimitowanych kosztów reklamy. Charakteru reprezentacyjnego nie będą miały prezenty o niewielkiej wartości, opatrzone logo firmy i wydawane masowo obecnym lub potencjalnym klientom/kontrahentom. Zaliczenie wartości takich wydatków do kosztów podatkowych nie budzi wątpliwości. Natomiast w pozostałych przypadkach, w tym wręczania upominków w postaci alkoholu) istnieje ryzyko, że organ podatkowy uzna, iż przekazanie prezentu ma na celu kreowanie pozytywnego wizerunku podatnika. W rezultacie wartości tych upominków nie będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych.

Prezenty świąteczne_Rz_23_12_2015

Zostaw Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *