Publikacje

Jesteśmy na bieżąco z przepisami i dbamy o ciągłe podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia, w których co roku bierzemy udział, jak również poprzez dogłębną analizę wybranych obszarów, co owocuje licznymi publikacjami w prasie branżowej. Wiemy, że tylko w ten sposób jesteśmy w stanie odpowiednio reagować na wszystkie potrzeby klientów.

Jak ująć w księgach ponowne wprowadzenie środka trwałego do ewidencji

Napisany przez ukazał się dnia 19 października 2016 w Rzeczpospolita | 0 komentarzy

Jak ująć w księgach ponowne wprowadzenie środka trwałego do ewidencji

Ewidencja | Wartość początkową, dotychczasowe umorzenie oraz pozostałą, nieumorzoną części środka trwałego przeznaczonego do likwidacji trzeba wyksięgować. Zmiana decyzji firmy w tym zakresie  wymaga odwrotnych zapisów w księgach. Ponowne wprowadzenie do ewidencji środka trwałego następuje według pierwotnej wartości początkowej – tej samej, po której dany środek trwały został wprowadzony do ewidencji po raz pierwszy. Jest to bowiem cały czas ten sam środek trwały. Ponowne wprowadzenie środka trwałego do ewidencji może się odbyć na podstawie dokumentu OT. Przyjęcie środka trwałego powinno nastąpić  w takiej wartości początkowej, w jakiej został on wyksięgowany z ewidencji. Można to zrobić zapisem odwrotnym. Wyksięgowanie środka...

więcej

JAK WYCENIAĆ USŁUGI DŁUGOTERMINOWE

Napisany przez ukazał się dnia 28 września 2016 w Rzeczpospolita | 0 komentarzy

ZASADY | Przyjęta przez jednostkę metoda ustalania stopnia zaawansowania wykonania umowy powinna być opisana w jej polityce rachunkowości i stosowana w sposób ciągły. Kierownik ustala dokumentację Czy zapisanie w polityce rachunkowości określonej metody określania stopnia zaawansowania usług długoterminowych oznacza, że firma nie może stosować innego rozwiązania w tym zakresie? Zasady (polityka) rachunkowości  to – zgodnie z ustawą o rachunkowości (dalej: uor) – wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone tą ustawą, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. W polityce rachunkowości jednostka określa szczegółowo stosowane rozwiązania (z katalogu możliwych, dopuszczonych przepisami). Zgodnie z art. 10 uor jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w...

więcej

JAK WYCENIAĆ USŁUGI DŁUGOTERMINOWE

Napisany przez ukazał się dnia 28 września 2016 w Rzeczpospolita | 0 komentarzy

JAK WYCENIAĆ USŁUGI DŁUGOTERMINOWE

Jak wyceniać usługi długoterminowe ZASADY | Przyjęta przez jednostkę metoda ustalania stopnia zaawansowania wykonania umowy powinna być opisana w jej polityce rachunkowości i stosowana w sposób ciągły. Kierownik ustala dokumentację Czy zapisanie w polityce rachunkowości określonej metody określania stopnia zaawansowania usług długoterminowych oznacza, że firma nie może stosować innego rozwiązania w tym zakresie? Zasady (polityka) rachunkowości  to – zgodnie z ustawą o rachunkowości (dalej: uor) – wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone tą ustawą, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. W polityce rachunkowości jednostka określa szczegółowo stosowane rozwiązania (z katalogu możliwych, dopuszczonych przepisami). Zgodnie z art. 10 uor jednostka powinna...

więcej

WIEKOWANIE ROZRACHUNKÓW

Napisany przez ukazał się dnia 14 września 2016 w Rzeczpospolita | 0 komentarzy

WIEKOWANIE ROZRACHUNKÓW

Wiekowanie rozrachunków jest podstawą tworzenia odpisów aktualizujących DANE | Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Analiza raportu ich wiekowania pozwala wykazać w bilansie wiarygodną, możliwą do uzyskania wartość z tytułu dostaw towarów i usług. Celem każdej jednostki prowadzącej działalność gospodarczą jest wypracowanie jak najlepszego  wyniku. Jest to zazwyczaj osiągane poprzez zwiększanie sprzedaży. Handlowcy, managerowie ds. sprzedaży i dyrektorzy zarządzający firmami dbają o odpowiednio wysoki wolumen sprzedaży i pracują nad zdobywaniem nowych klientów, nowych rynków zbytu, nowych projektów. Ich zadanie polega na rozwijaniu działalności operacyjnej jednostki generującej jej przychody, które przy odpowiedniej...

więcej

TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Napisany przez ukazał się dnia 16 marca 2016 w Rzeczpospolita | 0 komentarzy

TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Transakcje z jednostkami powiązanymi  wymagają szczególnej prezentacji DANE | Spółki z grupy kapitałowej powinny przyjąć w swoich zasadach (polityce) rachunkowości takie rozwiązania, aby można było łatwo wyodrębnić z ksiąg informacje o przeprowadzonych między nimi  operacjach. Za punkt wyjścia do analizy tematu prezentacji transakcji z jednostkami powiązanymi w sprawozdaniu finansowym  należy uznać definicję jednostek powiązanych. Znajduje się ona w art. 3 ust.1 pkt 43 ustawy o rachunkowości (uor). Przez jednostki powiązane rozumie się tu dwie lub więcej jednostek wchodzących w skład danej grupy kapitałowej. Z kolei grupa kapitałowa oznacza jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi. Aby więc dobrze zaklasyfikować i...

więcej

Wielkość spółki wyznacza wymogi formalne sprawozdania finansowego

Napisany przez ukazał się dnia 2 marca 2016 w Rzeczpospolita | 0 komentarzy

Wielkość spółki wyznacza wymogi formalne sprawozdania finansowego

DANE | Zakres informacji, które poszczególne kategorie podmiotów powinny wykazywać w bilansie, jest zawarty w kolejnych załącznikach do ustawy o rachunkowości. Jednak w każdym wariancie muszą one rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację firmy. Sprawozdania finansowe to główne źródło informacji na temat sytuacji finansowej i majątkowej firmy. Poza koniecznością spełnienia wymogów prawnych, powinny one odpowiadać podstawowym potrzebom informacyjnym użytkowników zewnętrznych. Mogą nimi być: inwestorzy, instytucje finansujące np. banki, kontrahenci, wierzyciele firmy konkurencyjne. Dzięki temu, że sprawozdania finansowe zawierają elementy obowiązkowe, wspólne dla wszystkich jednostek, mogą być źródłem  porównania sytuacji i kondycji finansowej różnych podmiotów. Odkąd w ustawie o rachunkowości (dalej:...

więcej

JAK DŁUGO PRZECHOWYWAĆ FIRMOWE DOKUMENTY

Napisany przez ukazał się dnia 10 lutego 2016 w Rzeczpospolita | 0 komentarzy

JAK DŁUGO PRZECHOWYWAĆ FIRMOWE DOKUMENTY

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty ZASADY | Jeżeli czas archiwizowania został uregulowany przez więcej niż jeden akt prawny, to należy przyjąć najdłuższy wynikający z nich termin. Jednostka może na własne potrzeby ustalać okres dłuższy niż wynikający z przepisów. Rozdział 8 ustawy o rachunkowości (dalej: uor) „Ochrona danych” zajmuje się problematyką przechowywania dokumentów księgowych. Art. 71 uor stanowi, że księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe, zwane także zbiorami, muszą być przechowywane w należyty sposób i chronione przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W zależności od rodzaju dokumentów okres ich przechowywania może wynosić od pięciu do...

więcej

PREZENTY ŚWIĄTECZNE

Napisany przez ukazał się dnia 23 grudnia 2015 w Rzeczpospolita | 0 komentarzy

PREZENTY ŚWIĄTECZNE

Niedrogi gadżet z logo to mniej pracy dla księgowości ŚWIĘTA W FIRMIE | Spółka zaliczy w całości w koszty zakupione dla kontrahentów świąteczne upominki i odliczy od nich VAT jeśli będą miały niewielką wartość i zostaną opatrzone logo wręczającego. Fiskus uznaje takie działanie za reklamę. Okres świąteczny obfituje w okazje do obdarowania kontrahentów. Często praktykowanym zwyczajem, ocieplającym relacje z kontrahentami jest na przykład wysyłanie im kartek świątecznych lub  wręczanie prezentów i drobnych upominków  Dla właściwego rozliczenia podatkowego upominków świątecznych wręczanych kontrahentom kluczowe będą następujące elementy: – czy prezent zawiera logo firmy, – czy prezent został wręczony tylko wybranym kontrahentom,...

więcej

ŁATWIEJ BĘDZIE ROZLICZAĆ KOREKTY

Napisany przez ukazał się dnia 21 października 2015 w Rzeczpospolita | 1 komentarz

ŁATWIEJ BĘDZIE ROZLICZAĆ KOREKTY

Skutki zdarzeń istotnie wpływających na zatwierdzone sprawozdanie ujmuje w księgach roku, w którym firma pozyskała informacje. Dotyczy to np. korekty przychodów. Od 2016 r. takie zdarzenia nie będą już wymagały poprawiania CIT-8. Ustawa o rachunkowości (dalej: uor) nie wskazuje momentu, w którym należy ujmować korekty przychodów. Nie oznacza to jednak, że nie ma na ten temat żadnej regulacji –  wynikają one min. z nadrzędnych zasad rachunkowości. Zasada memoriału ujęta w art. 6 uor mówi, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty dotyczące danego roku, niezależnie od terminu ich...

więcej

GDY UMOWA Z BIEGŁYM WYMAGA ZAPŁATY ZALICZKI

Napisany przez ukazał się dnia 7 października 2015 w bdkbr, Rzeczpospolita | 0 komentarzy

GDY UMOWA Z BIEGŁYM WYMAGA ZAPŁATY ZALICZKI

Gdy umowa z biegłym wymaga zapłaty zaliczki EWIDENCJA | Badanie sprawozdania za 2015 r. zakończy się w 2016 r. Ale warunki wykonania usługi ustalone z firmą audytorską mogą przewidywać uiszczenie części jej wynagrodzenia jeszcze w tym roku. Badanie zasadnicze sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy 2015 rozpocznie się już po zamknięciu tego okresu, a więc w roku 2016. Jednak umowy o badanie  są najczęściej zawierane dużo wcześniej – jeszcze w roku 2015. Jest to wynik wymogu, aby umowa o badanie sprawozdania finansowego została zawarta w takim terminie,  aby umożliwić audytorowi między innymi udział w inwentaryzacji majątku spółki. Ponadto istnieją...

więcej