Publikacje

Jesteśmy na bieżąco z przepisami i dbamy o ciągłe podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia, w których co roku bierzemy udział, jak również poprzez dogłębną analizę wybranych obszarów, co owocuje licznymi publikacjami w prasie branżowej. Wiemy, że tylko w ten sposób jesteśmy w stanie odpowiednio reagować na wszystkie potrzeby klientów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA INWENTARYZACJĘ

Napisany przez ukazał się dnia 9 września 2015 w Rzeczpospolita | 0 komentarzy

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA INWENTARYZACJĘ

Pracownik odpowie za braki, nie za inwentaryzację jako procedurę INWENTARYZACJA | Odpowiedzialność za spis z natury spoczywa na kierowniku jednostki. Nie można jej scedować na biuro rachunkowe. Nie zwolni go także powierzenie składników majątku osobom zatrudnionym w firmie. Przepisy bilansowe mówią wprost, że za inwentaryzację w firmie odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Czy są jednak wyjątkowe okoliczności, które zwalniają go odpowiedzialności za inwentaryzację? Czy będzie tak w przypadku, gdy pracownicy firmy odpowiadają materialnie za zapasy w magazynie? – pyta czytelnik. Inwentaryzacja jest jedną z obowiązkowych procedur w firmach. Co do zasady jest przeprowadzana na dzień bilansowy i ma na celu...

więcej

BRAK ZAPŁATY ZA ŚRODEK TRWAŁY A PODATEK ODROCZONY

Napisany przez ukazał się dnia 26 sierpnia 2015 w bdkbr, Rzeczpospolita | 0 komentarzy

BRAK ZAPŁATY ZA ŚRODEK TRWAŁY A PODATEK ODROCZONY

Czy brak zapłaty za środek trwały ma wpływ na podatek odroczony? Czy obowiązek zmniejszania kosztów w związku z ich nieopłaceniem ma skutki w kalkulacji podatku odroczonego? Od 1 stycznia 2013 roku na podstawie art. 24d ust. 1 ustawy oPIT i odpowiednio art. 15b ust.1 ustawy o CIT, w przypadku gdy termin płatności ustalony przez kontrahentów i wykazany na fakturze wynosi nie więcej niż 60 dni a podatnik nie uregulował zobowiązania w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności, to  jest on zobowiązany do korekty kosztów uzyskania przychodu. . Korekta kosztów uzyskania przychodu powinna zostać uwzględniona w miesiącu, w którym...

więcej

EWIDENCJA KART PŁATNICZYCH

Napisany przez ukazał się dnia 15 lipca 2015 w Rzeczpospolita | 0 komentarzy

EWIDENCJA KART PŁATNICZYCH

Na firmowe zakupy z plastikowym pieniądzem Do księgowania transakcji, które pracownicy lub wspólnicy regulują służbowymi kartami płatniczymi, wykorzystuje się konta rozrachunkowe. Zapewnia to kontrolę nad wydatkami.  Niespłacone salda kart kredytowych wykazuje się jako zobowiązanie wobec banku. „Coraz częściej spółki, które obsługuje nasze biuro rachunkowe, regulują niewielkie zobowiązania kartami płatniczymi powiązanymi z ich rachunkami bankowymi. Zdarza się, że nie informują nas o tym. Dopiero w trakcie księgowania dokumentów okazuje się, że pojawiły się nowe operacje. Jak zorganizować księgowania operacji zakupów opłacanych firmową kartą płatniczą, żeby uniknąć problemów z uzgadnianiem rozliczeń? – pyta czytelnik.” Transakcje bezgotówkowe są powszechne w obrocie gospodarczym....

więcej

ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM – PRZYKŁADY

Napisany przez ukazał się dnia 11 marca 2015 w Rzeczpospolita | 0 komentarzy

ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM – PRZYKŁADY

Przykłady zdarzeń po dniu bilansowym Jak wykazać korektę przychodów dotyczących poprzedniego roku Przykład Spółka zajmuje się sprzedażą urządzeń klimatyzacyjnych.Zgodnie z zawartymi umowami i ogólnymi warunkami handlowymi, klient ma dwa tygodnie na ewentualny zwrot towaru. Jednak ze względu na indywidualnie wynegocjowane ustalenia z poszczególnymi odbiorcami zdarza się, że towar jest zwracany nawet po trzech miesiącach. W styczniu 2015 spółka wystawiła korekty faktur sprzedaży (zmniejszające sprzedaż) ze względu na obniżenie kwoty faktury lub anulowanie sprzedaży na łączną kwotę 255 000 zł netto, z czego 245 000 zł dotyczyło roku 2014. W lutym 2015 spółka wystawiła korekty faktur na łączną kwotę 200000...

więcej

ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

Napisany przez ukazał się dnia 11 marca 2015 w Rzeczpospolita | 0 komentarzy

ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

Zdarzenia, o których jednostka dowiaduje się już po zakończeniu roku obrachunkowego, mogą wpływać na dane w raporcie za ten mijający okres. Firma musi brać pod uwagę zmiany w bilansie aż do momentu jego zatwierdzenia. Do zdarzeń po dniu bilansowym zalicza się wszystkie dotyczące jednostki zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym, dotyczących zamykanego roku obrotowego w księgach tego roku, wynika ze stosowania zasady memoriału. Zasada ta wymaga kompletnego ujęcia w księgach rachunkowych, a następnie w rocznym sprawozdaniu finansowym, ogółu zdarzeń gospodarczych, które nastąpiły w tym roku. Kiedy wpłynęła informacja O...

więcej

INWENTARYZACJA ZAPASÓW

Napisany przez ukazał się dnia 25 lutego 2015 w Rzeczpospolita | 0 komentarzy

INWENTARYZACJA ZAPASÓW

Różnice ze spisu trzeba  najpierw wyjaśnić Firmy, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, powinny zakończyć inwentaryzację za 2014 r. do 15 stycznia 2015 r. Rozliczenie niedoborów i nadwyżek w praktyce trwa nawet do końca marca. Aby jednostka mogła sporządzić sprawozdanie finansowe, które będzie przedstawiało prawdziwy i rzetelny jej obraz,  niezbędna jest współpraca działu księgowości z innymi strukturami firmy. Współpraca taka dotyczy niewątpliwie zapasów. Aby ustalić ich prawidłowy stan na dzień bilansowy konieczna jest ich inwentaryzacja przeprowadzona za pomocą spisu z natury, co wymaga komunikacji z magazynem. Kierownik jednostki w porozumieniu z działem księgowości i magazynem ustala datę spisu...

więcej

CZY ŁATWIEJ ZDOBYĆ UPRAWNIENIA BIEGŁEGO REWIDENTA?

Napisany przez ukazał się dnia 28 stycznia 2015 w Rzeczpospolita | 1 komentarz

CZY ŁATWIEJ ZDOBYĆ UPRAWNIENIA BIEGŁEGO REWIDENTA?

Czy łatwiej zdobyć uprawnienia biegłego rewidenta? 1 stycznia 2015 r. weszły w życie zmiany dotyczące postępowania kwalifikacyjnego dla biegłych rewidentów. Zmiany wynikają z rozporządzenia ministra finansów z 13 listopada 2014 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów. Zastąpiło ono rozporządzenie o tym samym tytule z 29 grudnia 2009 r. Rozporządzenie wprowadza pewne ułatwienia w zdobyciu uprawnień biegłego rewidenta. Zmiany dotyczące procesu kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów zostały również spowodowane  ustawą deregulacyjną w zakresie przepisów  o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Dla kogo zwolnienia Postępowanie egzaminacyjne składa się z czterech...

więcej

Nieruchomości inwestycyjne

Napisany przez ukazał się dnia 13 października 2014 w Rzeczpospolita | 0 komentarzy

Nieruchomości inwestycyjne

W jaki sposób wyceniać nieruchomości inwestycyjne Budynek, którego firma sama nie wykorzystuje bezpośrednio w działalności, ale przynosi jej zyski wynikające z czynszu najmu bądź leasingu, wykazuje się w innej pozycji bilansu niż środki trwałe. Inwestycje – według ustawy o rachunkowości (dalej: uor) – to aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a zwłaszcza aktywa finansowe i te nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, których jednostka nie użytkuje, lecz posiada je w...

więcej

Wartości niematerialne i prawne

Napisany przez ukazał się dnia 6 października 2014 w Rzeczpospolita | 1 komentarz

Wartości niematerialne i prawne

W jaki sposób klasyfikować wartości niematerialne i prawne Prawa autorskie, koncesje czy prawa do znaków towarowych to tylko przykłady pozycji zaliczanych do wnip. W przepisach nie ma zamkniętego katalogu tych składników majątku. Definicja wartości niematerialnych i prawnych zawarta jest w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości. Za wartości niematerialne i prawne uznaje się: – prawa majątkowe – nabyte przez jednostkę (co do zasady jako nabycie rozumiane jest także nieodpłatne otrzymanie w formie darowizny, otrzymanie w formie aportu; wyjątkiem są koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii),...

więcej

Nowa dyrektywa UE i zmiany w ustawie o rachunkowości

Napisany przez ukazał się dnia 25 sierpnia 2014 w Rzeczpospolita | 0 komentarzy

Nowa dyrektywa UE i zmiany w ustawie o rachunkowości

Rada UE przyjęła nową dyrektywę ws. rachunkowości (zastępującej Czwartą i Siódmą dyrektywę prawa spółek). Dyrektywa 2013/34/UE została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 29 czerwca 2013 r. i weszła w życie w dwudziestym dniu po jej opublikowaniu. Kraje członkowskie mają czas na jej implementację do 20 lipca 2015 r. Nowa dyrektywa ma na celu między innymi wprowadzenie uproszczeń w sprawozdawczości finansowej małych jednostek oraz wprowadza obowiązek raportowania o płatnościach na rzecz rządów przez spółki działające w sektorze wydobywczym i leśnym. W związku z powyższą dyrektywą w dniu 25 lipca 2013 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych został...

więcej