Artykuły otagowane "rewizja finansowa"

Wybór biegłego rewidenta

Napisany przez ukazał się dnia 28 lipca 2014 w Rzeczpospolita | 1 komentarz

Wybór biegłego rewidenta

Czas pomyśleć o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2014. Lipiec to czas, kiedy sprawozdanie finansowe jest już zatwierdzone. (Obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego określony został w art. 53.1 uor. Zgodnie z nim roczne sprawozdanie finansowe jednostki, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego. Zatem w przypadku jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2013 powinno nastąpić do dnia 30.06.2014). W tym momencie księgowi i dyrektorzy finansowi mają już jasną sytuację czy sprawozdanie finansowe za kolejny rok obrotowy – to jest 2014 będzie podlegało obowiązkowi badania. Przypomnijmy że obowiązkowi badania na mocy art. 64.1 uor podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność: banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji; spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych; jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji; pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków: średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro. Badaniu podlegają sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR. Badaniu podlegają również roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (oraz innych podmiotów, nie podlegających obowiązkowi badania na podstawie pozostałych przesłanek) kluczowymi przesłankami decydującymi o obowiązku badania sprawozdania finansowego będą kryteria wielkości spółki. Zatem już w lipcu, na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2013 można stwierdzić czy sprawozdanie finansowe za rok 2014 należy Poddać badaniu przez biegłego rewidenta. Kryteria obowiązku badania sprawozdania finansowego: Wg art. 64.1 ustawy o rachunkowości Stan na 31.12.2013 Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Co najmniej 50 osób Suma aktywów bilansu Co najmniej 2.500.000 euro x 4,1472* zł./euro = 10.368.000 zł. Przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych Co najmniej 5.000.000 euro x 4,1472 zł/euro = 20.736.000 zł. * kurs średni NBP z dnia 31.12.2013 r. Jednostki podlegające obowiązkowi badania powinny zatem pomyśleć przynajmniej wstępnie o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych już latem. Umożliwia to dobre przygotowanie się do wyboru podmiotu oraz podpisania umowy i omówienia warunków badania. Jest to przydatne szczególnie w przypadku podmiotów, których sprawozdania finansowe będą badane po raz pierwszy, kiedy to dział księgowości będzie po raz pierwszy na potrzeby audytu przygotowywał dodatkowe zestawienia, kalkulacje. Dokładne informacje czego audytor będzie potrzebował pomagają w sprawnym przygotowaniu danych finansowych podlegających weryfikacji. Należy pamiętać, że jednostki podlegające badaniu mają szersze obowiązki sprawozdawcze. Są one zobowiązane do sporządzenia poza bilansem i rachunkiem zysków i strat także zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Zarówno zestawienie zmian w kapitale własnym, jak i rachunek przepływów pieniężnych powinny zawierać dane za bieżący rok obrotowy oraz dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający to sprawozdanie, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę dokumenty stanowią inaczej. W zależności od formy prawnej pod jaką funkcjonuje jednostka, organem który dokona wyboru biegłego rewidenta będzie: Osoba fizyczna – właściciel Spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa – wspólnicy Spółka komandytowo – akcyjna – walne zgromadzenia Spółka...

Więcej

Inne usługi biegłego rewidenta

Napisany przez ukazał się dnia 19 maja 2014 w Rzeczpospolita | 0 komentarzy

Inne usługi biegłego rewidenta

INNE USŁUGI BIEGŁEGO REWIDENTA (poza badaniem sprawozdań finansowych). Przedmiot działalności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych to czynności rewizji finansowej. W ramach czynności rewizji finansowej na podstawie Art. 2 pkt 2 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie można wyróżnić: Badanie sprawozdań finansowych Przeglądy sprawozdań finansowych Inne usługi poświadczające o których mowa w odrębnych przepisach lub standardach rewizji finansowej Poza wymienionymi powyżej czynnościami rewizji finansowej, przedmiotem działalności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych może być: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych; Doradztwo podatkowe; Prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego; Działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków; Wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych; Świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej. Ponadto tytuł biegłego rewidenta (chociaż nie jest warunkiem niezbędnym) – w połączeniu z doświadczeniem zawodowym – uprawnia do wnioskowania o wpis na listę biegłych sądowych z zakresu rachunkowości Wykonując czynności rewizji finansowej na gruncie polskich przepisów biegły rewident stosuje: Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1 (KSRF nr 1) „Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych” Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 2 (KSRF nr 2) „Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych” Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 3 (KSRF nr 3) „Ogólne zasady przeprowadzania przeglądu sprawozdań finansowych/skróconych sprawozdań finansowych oraz innych usług poświadczających”. Ponadto na mocy KSRF nr 1 ust. 7 biegły rewident w sprawach nieuregulowanych w krajowych standardach rewizji finansowej, bądź przy ustalaniu szczegółowej metodyki planowania, czy też w razie wątpliwości – kieruje się postanowieniami Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej wydanymi przez Międzynarodową Federację Księgowych. Usługi poświadczające według Krajowego Standardu Rewizji Finansowej nr 3 Aby usługa mogła być uznana za poświadczającą musi być powiązanie trzech stron, to znaczy: biegłego rewidenta, strony odpowiedzialnej za badane zagadnienie oraz zamierzonego użytkownika rezultatów usługi wykonanej przez biegłego rewidenta. Ponadto zagadnienie będące przedmiotem usługi zastrzeżone jest do przepisami prawa do wyłącznej kompetencji biegłego rewidenta, a wykonanie usługi następuje w sposób właściwy działaniu biegłych rewidentów. Kolejną cechą usługi poświadczającej jest istnienie właściwych kryteriów oceny zagadnienia i ostatecznie wydanie przez biegłego rewidenta wniosku (oceny) z wykonania usługi. Efekt prac biegłego rewidenta może przybrać różną formę. Może to być opinia, raport, wniosek, ocena, sprawozdanie biegłego rewidenta. Inne usługi poświadczające, jako czynności rewizji finansowej o charakterze poświadczającym (atestacyjnym) to takie usługi, które są świadczone na podstawie odpowiednich przepisów i które może wykonywać wyłącznie biegły rewident. Wykonanie innej usługi poświadczającej polega na sformułowaniu przez biegłego rewidenta wniosku mającego na celu zwiększenie zaufania zamierzonych użytkowników, innych niż strona odpowiedzialna co do wyniku – dokonanej na podstawie odpowiednich kryteriów – oceny lub pomiaru zagadnienia będącego przedmiotem usługi. Opinia wyrażana przez biegłego rewidenta może zawierać tytuł „Opinia niezależnego biegłego rewidenta” tylko wtedy, gdy jest to opinia z wykonania usługi poświadczającej. Zakres innych usług poświadczających obejmuje dowolne kombinacje usług mających na celu dostarczenie racjonalnego albo ograniczonego poziomu pewności, a polegających na wydaniu – w wyniku przeprowadzenia odpowiednich procedur oceny (opinii, raportu, stanowiska, wynika pomiaru) dotyczącej: Zagadnień obejmujących informacje finansowe i pozafinansowe Pomiaru lub potwierdzenia pewnego stanu KSRF nr 3 nie zawiera gotowych wzorów opinii i raportów. Biegły rewident wykonujący usługi poświadczające, posiłkuje się w swojej pracy postanowieniami Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (MSRF). oraz postanowieniami Międzynarodowych założeń koncepcyjnych usług atestacyjnych (MZKUA), standardów i wskazówek wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC), odnoszących się do innych niż badanie i przeglądy sprawozdań finansowych czynności rewizji finansowej. Podstawą do oparcia się na MZKUA jest ust. 30 KSRF nr 3. Przepisy prawa, które obligują do korzystania z usług biegłych rewidentów to: Ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych Ustawa z 29.08.1997 Prawo bankowe Ustawa z 29.07.2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Ustawa z...

Więcej

Kontynuacja działalności

Napisany przez ukazał się dnia 10 marca 2014 w Rzeczpospolita | 1 komentarz

Kontynuacja działalności

Jakie znaczenie dla sporządzenia sprawozdania finansowego ma kontynuacja działania? Jak ustalić, czy jednostka ma zdolność do kontynuowania działalności?   Kontynuacja działania a odpowiedzialność kierownictwa i sporządzenie sprawozdania finansowego Zasada kontynuacji działania to jedna z nadrzędnych zasad rachunkowości. Oznacza ona przyjęcie założenia, że jednostka będzie kontynuowała swoją działalność w niezmienionym istotnie zakresie. Kierownik jednostki każdorazowo sporządzając sprawozdanie finansowe powinien poinformować odbiorców sprawozdania finansowego czy zostało ono sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności. Przyjęcie założenia kontynuacji działalności nie może być sprzeczne ze stanem faktycznym. Zasada ta została sformułowana w art.5 ust. 2 ustawy o rachunkowości: Przy stosowaniu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości przyjmuje się założenie, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym. Ustalając zdolność jednostki do kontynuowania działalności, kierownik jednostki uwzględnia wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego. Z reguły zarządzający przedsiębiorstwami, życzyliby sobie kontynuowania działalności i osiągania coraz lepszych zysków. Jednakże każda działalność z założenia jest narażona na ryzyko. Ryzyko to może wynikać z warunków zewnętrznych: Brak popytu na dany towar bądź usługę dostarczaną przez podmiot Utrata kluczowych odbiorców Kryzys Pogorszenie kondycji finansowej kontrahentów Niekorzystne zmiany kursów walut Ograniczenia prawne np. konieczność posiadania określonych zezwoleń, koncesji Bądź też być spowodowane czynnikami wewnętrznymi: Nieumiejętne zarządzanie Odejście kluczowego personelu Brak możliwości zapewnienia finansowania Błędy w ocenie kondycji finansowej jednostki Utrata zdolności kredytowej W art. 49 ustawy o rachunkowości zarząd kierownictwa spółek kapitałowych i niektórych innych jednostek jest zobligowany do sporządzania, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdania z działalności, w którym należy m.in. przedstawić ocenę czynników ryzyka i opis poważnych zagrożeń dla działalności jednostki. Oznacza to, że kierownictwo jednostki musi przynajmniej raz w roku przeanalizować i opisać ryzyka i zagrożenia na jakie narażona jest jednostka. Zapewnienie płynnego działania jednostki z założenia narażonej na ryzyko jest możliwe tylko w sytuacji efektywnego reagowania kierownictwa na wszelkiego rodzaju zagrożenia, jakim poddana jest dana jednostka. Z kolei brak efektywnej i skutecznej reakcji na pierwsze symptomy takie jak: problemy z płynnością, brak możliwości regulowania bieżących zobowiązań, nadmierne zadłużenie może prowadzić do likwidacji bądź upadłości danej jednostki. Również Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 1 nakłada na kierownictwo obowiązek oceny zdolności jednostki do kontynuowania działalności. Możliwość kontynuowania działalności lub jej brak wpływają istotnie na kształt sprawozdania finansowego i nie chodzi tylko o ujawnienia. Brak możliwości kontynuacji działalności ma wpływ także na wycenę. Zgodnie z art. 29.ustęp 1 ustawy o rachunkowości jeżeli założenie kontynuacji działalności, o którym mowa w art. 5 ust. 2, nie jest zasadne, to wycena aktywów jednostki następuje po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W takim przypadku jednostka jest również obowiązana utworzyć rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności. Wycena po cenach sprzedaży netto i utworzenie rezerwy następują w szczególności w przeddzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości, na koniec roku obrotowego, jeżeli na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy jednostka nie będzie kontynuowała działalności, na koniec roku obrotowego przypadającego w czasie trwania postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, a także w przeddzień przekazania, podziału lub sprzedaży jednostki, jeżeli odpowiednia umowa nie przewiduje przyjęcia za podstawę rozliczeń wartości majątku ustalonej przy założeniu, że działalność gospodarcza będzie przez jednostkę kontynuowana. Przepisy art. 29 ustawy o rachunkowości stanowią, że różnice powstałe w wyniku wyceny aktywów według cen sprzedaży netto należy odnieść na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Ocena...

Więcej

Badanie pozycji zapasy w sprawozdaniu finansowym jednostki

Napisany przez ukazał się dnia 10 lutego 2014 w Rzeczpospolita | 1 komentarz

Badanie pozycji zapasy w sprawozdaniu finansowym jednostki

Badanie pozycji zapasy w sprawozdaniu finansowym jednostki  Definicje i prezentacja w sprawozdaniu finansowym Pozycja zapasy w sprawozdaniu finansowym obejmuje następujące kategorie: Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Materiały to aktywa nabywane lub wytwarzane we własnym zakresie przeznaczone do zużycia jako surowce do wytwarzania produktów (wyrobów, robót i usług) albo na cele ogólnogospodarcze, reklamy bądź reprezentacji. Na równi z materiałami winny traktowane być także opakowania nawet te, które są przeznaczone do wielokrotnego używania. Za materiały uważa się także zwierzęta nabyte z przeznaczeniem do uboju, pozostające na stanie na dzień bilansowy. Ponadto stanowiące własność jednostki zapasy materiałów i opakowań, znajdujące się w jej magazynach lub poza jednostką (składowane przejściowo w obcych magazynach). Oraz tak zwane materiały w drodze, tj. zafakturowane przez sprzedawcę lecz jeszcze niedostarczone, na które brakuje dowodów potwierdzających ich przyjęcie do magazynu. Pozycja B.I.1 w sprawozdaniu finansowym Półprodukty i produkty w toku – Półprodukty to wytworzone przez jednostkę wyroby , które przeszły określone, technologicznie zamknięte fazy produkcji, przeznaczone głównie do montażu lub przerobu w dalszych fazach wytwarzania produktu gotowego w danym zakładzie produkcyjnym, jako elementy składowe tego produktu. Produkty w toku to produkty rozpoczęte, niezakończone pod względem technologicznym, znajdujące się nadal w toku produkcji, wymagające dalszej obróbki. Pozycja B.I.2 w sprawozdaniu finansowym Produkty gotowe to wytworzone przez jednostkę produkty niepodlegające dalszej obróbce w prowadzonym przez nią zakładzie, odpowiadające określonym normom technicznym, jakościowym i handlowym, przyjęte przez kontrolę odbioru jakościowego, przeznaczone do sprzedaży odbiorcom zewnętrznym lub we własnych placówkach handlowych. Wykazuje się tu także występujące na dzień bilansowy zwierzęta niekwalifikujące się do środków trwałych oraz materiałów w gospodarstwach zajmujących się produkcją zwierzęcą, a także artykuły przetwórstwa rolnego i wytworzone we własnym zakresie produkty produkcji roślinnej. Pozycja B.I.3 w sprawozdaniu finansowym Towary to znajdujące się w magazynie jednostki, a także towary znajdujące się w drodze tzn. zafakturowane lecz jeszcze niedostarczone. Ujmuje się tu także towary znajdujące się poza jednostką, przejściowo składowane w obcych magazynach na przykład pozostawione do dyspozycji jednostki w wyniku zgłoszonej przez kontrahenta reklamacji albo przekazane przez jednostkę do przerobu obcego. Wśród towarów mogą znaleźć się grunty, nieruchomości lub prawa majątkowe nabyte z przeznaczeniem do sprzedaży (np. grunty w firmach deweloperskich). Pozycja B.I.4 w sprawozdaniu finansowym Zaliczki na dostawy – to zaliczki wypłacone kontrahentom na poczet dostawy towarów, materiałów, produktów, w tym usług obcych, które do dnia bilansowego pozostały nierozliczone. Pozycja B.I.5 w sprawozdaniu finansowym Badanie oparte na ryzyku Zgodnie z Krajowym standardem rewizji finansowej nr 1 „Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych” (KSRF 1) przeprowadzone przez biegłego rewidenta badanie służące uzyskaniu podstaw do wyrażenia przez niego opinii ma za zadanie potwierdzenia wiarygodności danych (stwierdzeń), zarówno liczbowych jak i słownych zawartych w sprawozdaniu finansowym i ich zgodności z wiążącymi jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości. W szczególności bezpośredniego potwierdzenia wymaga wiarygodność następujących stwierdzeń: Istnienia na dzień bilansowy aktywów i pasywów; Sprawowania kontroli aktywów i pasywów; Prawidłowości wyceny aktywów i pasywów; Prezentacji we właściwych częściach sprawozdania finansowego aktywów i pasywów. Dotyczy to każdej pozycji sprawozdania finansowego, zatem w jednostkach które posiadają zapasy konieczne będzie potwierdzenie: Istnienia na dzień bilansowy zapasów; Sprawowania kontroli zapasów; Prawidłowości wyceny zapasów; Prezentacji we właściwych częściach sprawozdania finansowego zapasów. Plan badania i program badania uwzględniające etapy badania czyli: badanie wstępne i badanie końcowe, powinny być skonstruowane w taki sposób, aby uzyskać potwierdzenie powyższych stwierdzeń. Ryzyko dotyczące zapasów może być wypadkową takich ich atrybutów jak: ilość, cena, przydatność, rotacja i wiekowanie, sytuacja na rynku danego produktu. Już na etapie planowania badania należy uwzględnić konieczność udziału w inwentaryzacji zapasów. Jak rozpoznać czy zapasy to kwestia pierwszoplanowa czy drugoplanowa w danym przedsiębiorstwie i tym samym jak oszacować związane z nimi ryzyko? Kluczowa będzie istotność tej pozycji w całym sprawozdaniu...

Więcej