Artykuły otagowane "zmiana przepisów"

ŁATWIEJ BĘDZIE ROZLICZAĆ KOREKTY

Napisany przez ukazał się dnia 21 października 2015 w Rzeczpospolita | 1 komentarz

ŁATWIEJ BĘDZIE ROZLICZAĆ KOREKTY

Skutki zdarzeń istotnie wpływających na zatwierdzone sprawozdanie ujmuje w księgach roku, w którym firma pozyskała informacje. Dotyczy to np. korekty przychodów. Od 2016 r. takie zdarzenia nie będą już wymagały poprawiania CIT-8. Ustawa o rachunkowości (dalej: uor) nie wskazuje momentu, w którym należy ujmować korekty przychodów. Nie oznacza to jednak, że nie ma na ten temat żadnej regulacji –  wynikają one min. z nadrzędnych zasad rachunkowości. Zasada memoriału ujęta w art. 6 uor mówi, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty dotyczące danego roku, niezależnie od terminu ich zapłaty. Z kolei art. 42 uor stanowi, że na wynik działalności operacyjnej składają się między innymi przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem wszelkich opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń. W związku z tym stosowana jest zasada, że korekty przychodów powinny zostać ujęte w okresie, w którym ujęto pierwotny przychód. Identyczna zasada stosowana być powinna w odniesieniu do korekt kosztów (korekty kosztów powinny być ujęte w okresie pierwotnego ujęcia kosztu). Oczywiście trzeba pamiętać o zasadzie istotności. Po dniu bilansowym Bardzo ważną datą przy rozważaniu sposobu ujęcia korekt jest dzień bilansowy. Sporządzając sprawozdanie finansowe spółka powinna przeanalizować korekty przychodów wystawione po dniu bilansowym. Często ze względu na rabaty, opusty lub reklamacje i gwarancje, po dniu bilansowym mogą nastąpić zdarzenia, w wyniku których konieczne jest wystawienie faktur korygujących. Jeśli są to kwoty istotne konieczne będzie uwzględnienie ich w przychodach roku, którego dotyczą, mimo że faktury zostały wystawione w roku kolejnym. Do zmiany Należy tu też uwzględnić art. 54 uor, zgodnie z którym jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, ujmując jednocześnie odpowiednie zapisy w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał. Jeżeli zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia wystarczy zamieścić w informacji dodatkowej. Z kolei jeżeli jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, o których mowa powyżej, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, to ich skutki ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała. Przykład Pytanie Po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 rok, ale jeszcze przed jego zatwierdzeniem spółka wystawiła faktury korygujące przychody (pomniejszające przychód) na kwotę 800 000 zł netto (VAT 23 proc.). Jest to kwota istotna z punktu widzenia poprawności sprawozdania finansowego. Czy spółka powinna skorygować sporządzone już sprawozdanie finansowe? Odpowiedź Tak. Wystawiając w 2015 r. faktury korygujące w 2015 r. związane z przychodem roku 2014 przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2014 rok, spółka powinna skorygować przychody roku 2014 i poprawić już sporządzone sprawozdanie finansowe. Możliwe są dwa sposoby skorygowania przychodu (w wartości brutto i w wartości netto): w księgach rachunkowych korygowanego roku uwzględnia się zapisy korygujące na kontach zespołu 7 oraz kontach rozrachunkowych jedynie w wartości netto lub w księgach rachunkowych korygowanego roku wykazuje się korektę w wartości brutto wraz ze zmniejszeniem VAT należnego. Ad.1 Ponieważ zmniejszenie VAT należnego nastąpi dopiero w roku bieżącym, a ponadto VAT ten nie jest należnością jednostki na dzień bilansowy, to dla pozostawienia zgodności VAT należnego z deklaracją VAT-7 za grudzień 2014 roku, bardziej odpowiednie wydaje się wprowadzanie korekt jedynie w wartości netto. Ewidencja księgowa: Zmniejszenie przychodu – wprowadzone do ksiąg roku 2014 Wn  „Przychody ze sprzedaży” 800 000 zł Ma „Rozrachunki z odbiorcami” 800 000 zł Zmniejszenie VAT należnego – wprowadzone na podstawie faktury korygującej do ksiąg roku bieżącego (2015): Wn „VAT należny” 184...

Więcej

CZY ŁATWIEJ ZDOBYĆ UPRAWNIENIA BIEGŁEGO REWIDENTA?

Napisany przez ukazał się dnia 28 stycznia 2015 w Rzeczpospolita | 1 komentarz

CZY ŁATWIEJ ZDOBYĆ UPRAWNIENIA BIEGŁEGO REWIDENTA?

Czy łatwiej zdobyć uprawnienia biegłego rewidenta? 1 stycznia 2015 r. weszły w życie zmiany dotyczące postępowania kwalifikacyjnego dla biegłych rewidentów. Zmiany wynikają z rozporządzenia ministra finansów z 13 listopada 2014 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów. Zastąpiło ono rozporządzenie o tym samym tytule z 29 grudnia 2009 r. Rozporządzenie wprowadza pewne ułatwienia w zdobyciu uprawnień biegłego rewidenta. Zmiany dotyczące procesu kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów zostały również spowodowane  ustawą deregulacyjną w zakresie przepisów  o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Dla kogo zwolnienia Postępowanie egzaminacyjne składa się z czterech sesji egzaminacyjnych, z których każda obejmuje 2 albo 3 egzaminy. Ułatwienia polegają na tym, że niektóre egzaminy pisemne mogą zostać zaliczone na podstawie zdanych egzaminów uniwersyteckich lub równorzędnych. Egzaminy mogą zostać zaliczone także na podstawie egzaminów zdanych w ramach postępowania prowadzonego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Zmiana polega na tym, że w sytuacji spełnienia warunków przez kandydata, komisja egzaminacyjna musi zaliczyć kandydatowi egzaminy. Dotychczas mogła to zrobić. Warunkiem zaliczenia egzaminów z wiedzy teoretycznej jest, aby: był to egzamin lub egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne zdane z wynikiem pozytywnym, z przedmiotów, które łącznie wyczerpują zakres tematyczny egzaminu objętego wnioskiem, były przeprowadzone w formie pisemnej, od dnia ukończenia studiów wyższych, zakończenia postępowania kwalifikacyjnego albo zdania egzaminów w ramach postępowania kwalifikacyjnego nie upłynęło więcej niż 3 lata. W skrajnej sytuacji kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne, których zakres obejmuje zakres tematyczny wszystkich egzaminów przewidzianych w ramach postępowania kwalifikacyjnego dla biegłych rewidentów, mogą zostać zwolnieni ze wszystkich egzaminów z wiedzy teoretycznej. Ułatwienie dotyczy też kandydatów, którzy odbyli proces kwalifikacji na biegłego rewidenta w innym państwie Unii Europejskiej. Komisja egzaminacyjna może na ich wniosek zaliczyć im egzaminy z wiedzy teoretycznej. Oczywiście w sytuacji, gdy zakres tematyczny egzaminów pokrywa się. Zaliczenie egzaminów odbywa się na wniosek kandydata złożony do komisji egzaminacyjnej zawierający oryginał(y), odpis(y) lub uwierzytelnione kopie dyplomów: potwierdzającego ukończenie studiów lub potwierdzających zaliczenie egzaminów (przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego). Nie tylko inspektor, także doradca Kolejnym ułatwieniem jest zwolnienie z egzaminu z prawa podatkowego nie tylko inspektora kontroli skarbowej, ale również doradcy podatkowego. Aby komisja zastosowała zwolnienie,  konieczne jest złożenie wniosku wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi odpowiednie uprawnienia. Kandydaci będą mogli odwołać się od każdego egzaminu bez względu na jego wynik. Możliwy będzie również wgląd do pracy egzaminacyjnej. Tak samo, jak do tej pory, kandydat na odwołanie się od wyniku egzaminu ma 14 dni od dnia ogłoszenia wyników. Wniosek o wgląd do pracy należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu. Komisja udostępnia pracę do wglądu w terminie 10 dni od tego dnia. Aplikacja i praktyka Elementem procesu kwalifikacyjnego kandydatów na biegłych rewidentów była i jest aplikacja, odbywana pod okiem biegłego rewidenta w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych oraz praktyka w rachunkowości. Zmieniają się jedynie nieco zasady odbywania aplikacji i praktyki. Można bowiem odbyć trzyletnią aplikację w miejsce dwuletniej aplikacji i rocznej praktyki. Przepisy deregulujące zawód biegłego rewidenta wprowadziły możliwość odbycia trzyletniej aplikacji w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, zarejestrowanym w państwie Unii Europejskiej, pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej. Ponadto kandydaci, którzy mają co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości, prawa i finansów mogą przystąpić do egzaminu dyplomowego bez odbywania praktyki i aplikacji. Oczywiście po tym jak z wynikiem pozytywnym zdali 10 egzaminów pisemnych w ramach postępowania kwalifikacyjnego. Dla kandydatów, którzy rozpoczęli proces kwalifikacyjny przed wejściem w życie nowego rozporządzenia nie został przewidziany okres przejściowy. W podobnej sytuacji znajdują się kandydaci, którzy...

Więcej

Nowa dyrektywa UE i zmiany w ustawie o rachunkowości

Napisany przez ukazał się dnia 25 sierpnia 2014 w Rzeczpospolita | 0 komentarzy

Nowa dyrektywa UE i zmiany w ustawie o rachunkowości

Rada UE przyjęła nową dyrektywę ws. rachunkowości (zastępującej Czwartą i Siódmą dyrektywę prawa spółek). Dyrektywa 2013/34/UE została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 29 czerwca 2013 r. i weszła w życie w dwudziestym dniu po jej opublikowaniu. Kraje członkowskie mają czas na jej implementację do 20 lipca 2015 r. Nowa dyrektywa ma na celu między innymi wprowadzenie uproszczeń w sprawozdawczości finansowej małych jednostek oraz wprowadza obowiązek raportowania o płatnościach na rzecz rządów przez spółki działające w sektorze wydobywczym i leśnym. W związku z powyższą dyrektywą w dniu 25 lipca 2013 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowelizacja dokonuje transpozycji zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, odnośnie mikropodmiotów. Celem zmian jest ustanowienie dla jednostek mikro uproszczonych wymogów w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Uproszczenia będą obejmowały możliwość sporządzania znacznie skróconego sprawozdania finansowego: uproszczonego bilansu, uproszczonego rachunku zysków i strat oraz możliwość zwolnienia ze sporządzania informacji dodatkowej, jak również zwolnienie ze sporządzania sprawozdania z działalności. Kolejne uproszczenie dotyczy wyceny aktywów i pasywów. Oznacza to, że jednostki mikro nie stosowałyby wartości godziwej oraz skorygowanej ceny nabycia do wyceny aktywów i pasywów. Dyrektywa przewiduje podział przedsiębiorstw na mikro, małe, średnie i duże oraz tzw. jednostki interesu publicznego. Podobne rozróżnienie dotyczyć będzie również grup kapitałowych (małe, średnie i duże). Przynależność do danej kategorii uzależniono od sum bilansowych, średniej ilości zatrudnionych w roku obrotowym oraz przychodów ze sprzedaży (netto). Wymogi sprawozdawczości będą ulegały zwiększeniu wraz z kategorią podmiotu. Obowiązkowi badania sprawozdań podlegać mają np. średnie i duże podmioty. Powyższe działania pozwolą na obniżenie kosztów przygotowania sprawozdania finansowego oraz kosztów prowadzenia rachunkowości. W myśl postanowień dyrektywy mikrojednostki to podmioty ,które na dzień bilansowy nie przekroczyły dwóch z trzech poniższych kryteriów: Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej 350.000 euro Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za dany rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej 700.000 euro Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 10 osób. Ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu przyjęto tekst „Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości”. Główne zmiany to wprowadzenie uproszczeń dla sprawozdawczości finansowej dla jednostek mikro. Zmienione przepisy będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. Jednostkami mikro w rozumieniu ustawy są: Spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji), a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (z wyłączeniem banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych), które w roku obrotowym za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości: 500.000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego 000.000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy 10 osób w przypadku średniorocznego zatrudnienia na pełne etaty Stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno – zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1.200.000 euro i nie więcej niż 2.000.000 euro za poprzedni rok obrotowy (przeliczone wg kursu średniego na...

Więcej