Wielkość spółki wyznacza wymogi formalne sprawozdania finansowego

Napisany przez ukazał się dnia 2 marca 2016 w Rzeczpospolita | 0 komentarzy

DANE | Zakres informacji, które poszczególne kategorie podmiotów powinny wykazywać w bilansie, jest zawarty w kolejnych załącznikach do ustawy o rachunkowości. Jednak w każdym wariancie muszą one rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację firmy.

Sprawozdania finansowe to główne źródło informacji na temat sytuacji finansowej i majątkowej firmy. Poza koniecznością spełnienia wymogów prawnych, powinny one odpowiadać podstawowym potrzebom informacyjnym użytkowników zewnętrznych. Mogą nimi być:

 • inwestorzy,
 • instytucje finansujące np. banki,
 • kontrahenci,
 • wierzyciele
 • firmy konkurencyjne.

Dzięki temu, że sprawozdania finansowe zawierają elementy obowiązkowe, wspólne dla wszystkich jednostek, mogą być źródłem  porównania sytuacji i kondycji finansowej różnych podmiotów.

Odkąd w ustawie o rachunkowości (dalej: uor) pojawiły się pojęcia „jednostka mikro”  oraz „jednostka mała”, zakres obowiązkowych informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych jest różny i zależy właśnie od wielkość jednostki. Jest to więc nie tylko  naturalna konsekwencja takiego stanu rzeczy, że jednostek mniejszych jako podmiotów mniej skomplikowanych wiele zagadnień omówionych w uor po prostu nie dotyczy, ale też intencja ustawodawcy, który przewidział mniejszy zakres ujawnień dla mniejszych podmiotów.

O ile Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) pozwalają na większą dowolność w zakresie sposobu prezentowania informacji w sprawozdaniu finansowym, o tyle ustawa o rachunkowości wyznacza konkretne ramy.

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych określają kolejne załączniki do ustawy o rachunkowości:

 • załącznik nr 1 – dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji,
 • załącznik nr 2 – dla banków
 • załącznik nr 3 – dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.
 • załącznik nr 4 – dla jednostek mikro
 • załącznik nr 5 – dla małych jednostek

Uwaga! Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego należy jednak pamiętać o podstawowej zasadzie, że sprawozdanie finansowe musi zostać sporządzone w taki sposób, aby odpowiadało warunkom określonym w art. 4 ust.1 uor, to znaczy aby przedstawiało rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Poza zakresem merytorycznym, istotna jest również prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym.

Ogólne zasady

Zgodnie z art. 45 ust.1 uor, sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 2 uor, oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, określone w ustawie. Przy czym:

 • sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, emitentów zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą być sporządzane zgodnie z MSR;
 • sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, mogą być sporządzane zgodnie z MSR.

Co do zasady sprawozdanie finansowe składa się z:

 • bilansu,
 • rachunku zysków i strat,
 • informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe jednostek podlegających corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta obejmuje ponadto (z pewnymi wyjątkami przewidzianymi dla małych jednostek):

 • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
 • rachunek przepływów pieniężnych.

Elementy sprawozdania finansowego jednostek mikro oraz jednostek małych zostaną omówione poniżej.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki powinny zostać sporządzone w walucie polskiej i w języku polskim. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności.

Zgodnie z art.50 uor, informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym mogą być wykazywane ze szczegółowością większą niż określona w załącznikach do ustawy, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki.

Gdy informacje dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego nie wystąpiły w jednostce zarówno w roku obrotowym, jak i za rok poprzedzający rok obrotowy, to przy sporządzaniu sprawozdania finansowego pozycje te pomija się.

Sprawozdanie finansowe powinno obejmować dane finansowe za rok bieżący oraz dane finansowe za rok poprzedni (dane porównawcze).

Rok obrotowy nie zawsze obejmuje równe 12 miesięcy. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres może połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny.

Przykład

Firma, która rozpoczęła działalność w drugiej połowie 2015 roku, nie  musi sporządzać sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2015 r. Pierwsze sprawozdanie finansowe może zostać sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r.

Nie tylko na koniec roku

Księgi rachunkowe zamyka się:

 • na dzień kończący rok obrotowy,
 • na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, jeśli nie nastąpiło jego umorzenie,
 • na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,
 • w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia,
 • na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału,
 • na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości,
 • na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami

– nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń.

Można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych w przypadku:

– przekształcenia spółki osobowej oraz spółki cywilnej w inną spółkę osobową, a także spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową;

– połączenia jednostek, gdy w myśl ustawy rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki;

– ogłoszenia upadłości jednostki z możliwością zawarcia układu.

Można nie zamykać ksiąg rachunkowych, jeżeli podział jednostki następuje przez wydzielenie.

Można nie zamykać ksiąg rachunkowych za rok obrotowy, w którym działalność jednostki przez cały czas pozostawała zawieszona, chyba że jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, lub występują inne zdarzenia wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym. Nie dotyczy to emitentów papierów wartościowych zamierzających ubiegać się o dopuszczenie lub ubiegających się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku.

Zawartość z załącznika nr 1

Ujawnienia zawarte w informacji dodatkowej są cennym źródłem konkretnych informacji o sytuacji majątkowo – finansowej jednostki. Informacja dodatkowa powinna zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe odpowiadało warunkom określonym w art. 4 ust.1 uor, to znaczy aby przedstawiało rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. Zakres informacji koniecznych do ujawnienia w informacji dodatkowej jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji zawarty jest w Załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Wprowadzenie…

Pierwszym elementem informacji dodatkowej jest wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Obejmuje ono:

1) nazwę (firmę) i siedzibę, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr,

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

4) wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Założenie kontynuacji działalności ma wpływ na przyjęcie metod wyceny aktywów i pasywów. W przypadku braku założenia kontynuacji działalności aktywa i pasywa wycenia się według cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen w księgach rachunkowych. Stąd tak istotne jest stwierdzenie, czy sporządzając sprawozdanie finansowe kierownik jednostki zakłada kontynuację działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

Przykład

Deklarując zamiar kontynuowania działalności przez jednostkę kierownik jednostki może zawrzeć następującą informację we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego:

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane przesłanki, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla możliwości kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.”

6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów),

7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

 

… i ciąg dalszy

Kolejny element informacji dodatkowej to dodatkowe informacje i objaśnienia. Są to objaśnienia zarówno liczbowe, jak i słowne. Ich postać może być nieco dostosowywana do potrzeb jednostki.

Są one uszczegółowieniem, wyjaśnieniem bądź rozszerzeniem danych zawartych w bilansie, rachunku zysków i strat i w zestawieniu zmian w kapitale bądź rachunku przepływów pieniężnych.

Gdy w danej jednostce zarówno w roku badanym, jak i w roku go poprzedzającym nie wystąpiły zdarzenia dotyczące poszczególnych pozycji informacji dodatkowej, wówczas pozycje takie można pominąć.

W informacji dodatkowej szczegółowego omówienia wymagają między innymi następujące zagadnienia:

 • instrumenty finansowe, szczególnie w jednostkach, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, co powoduje konieczność stosowania w zakresie ujęcia, wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym znacznie bardziej szczegółowych informacji,
 • tworzenie rezerw i ustalanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
 • realizacja umów o usługi, w tym budowlane, o okresie realizacji dłuższym niż sześć miesięcy,
 • połączenia spółek – dane w zakresie metody połączenia, metody rozliczenia,
 • konsolidacji jednostek lub możliwości odstąpienia od konsolidacji.

Z oddziałami w składzie

Zgodnie z art. 51 uor, jednostka, w skład której wchodzą jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, sporządza łączne sprawozdanie finansowe, będące sumą sprawozdania finansowego jednostki i wszystkich jej oddziałów (zakładów), wyłączając odpowiednio:

1) aktywa i fundusze wydzielone,

2) wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze,

3) przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostką a jej oddziałami (zakładami) lub między jej oddziałami (zakładami),

4) wynik finansowy operacji gospodarczych dokonywanych wewnątrz jednostki, zawarty w aktywach jednostki lub jej oddziałów (zakładów).

Wyłączeń wskazanych powyżej można nie uwzględniać, jeżeli nie wpływa to ujemnie na spełnienie obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

Do sprawozdania finansowego jednostki, w której skład wchodzą oddziały (zakłady) znajdujące się poza terytorium RP i tam sporządzające sprawozdania finansowe, włącza się także odpowiednie dane wynikające z bilansów tych oddziałów (zakładów).Dane wyrażone w bilansie w walucie obcej przelicza się – na potrzeby łączenia – na walutę polską po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Dane z rachunku zysków i strat przelicza się po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący każdy miesiąc roku obrotowego, a w uzasadnionych przypadkach – po kursie będącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący poprzedni rok obrotowy i dzień kończący bieżący rok obrotowy, ogłoszonych dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Uwaga! Powstałe na skutek tych przeliczeń różnice wykazuje się w łącznym sprawozdaniu finansowym jednostki, w pozycji „Różnice kursowe z przeliczenia”, jako składnik kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny.

Jednostki mikro oraz małe  prezentują mniej szczegółowe dane

PROCEDURY | Aby firma mogła skorzystać z uproszczeń w sprawozdawczości, organ zatwierdzający musi podjąć uchwałę potwierdzającą taką decyzję.

Jednostkami mikro w rozumieniu uor są:

1) spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w  organizacji) oraz spółki cywilne,  inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

 1. a) 1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
 2. b) 3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
 3. c) 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

2) stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej,

3) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1 200 000 euro i nie więcej niż 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą,

4) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2 (czyli dobrowolnie),  w stosunku, do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do uor.

Jednostkami mikro w rozumieniu ustawy są również jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1 uor, które:

1) za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe z zastosowaniem załącznika nr 4 do uor,

2) w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z wymienionych dla jednostek mikro wielkości.

Obowiązkowe dane według załącznika nr 4

Zakres informacji dla sprawozdania finansowego jednostki mikro zawiera załącznik nr 4 do uor. Sprawozdanie jednostki mikro obejmuje:

 • informacje ogólne;
 • bilans;
 • informacje uzupełniające do bilansu;
 • rachunek zysków i strat.

Informacje ogólne zawierają następujące dane:

 • firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,
 • wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,
 • wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,
 • wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,
 • wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,
 • omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Bilans jednostki mikro jest dużo mniej szczegółowy niż bilans sporządzany według załącznika nr 1 do uor. Powinien on obowiązkowo zawierać informacje w wierszach oznaczonych wielkimi literami.

Informacje uzupełniające do bilansu powinny obejmować:

 • kwotę wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,
 • kwotę zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,
 • informacje o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

– przyczynę nabycia udziałów (akcji) własnych w roku obrotowym,

– liczbę i wartość nominalną nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgową, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,

– w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),

– liczbę i wartość nominalną lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

Kolejna grupa

Jednostkami małymi w rozumieniu uor są:

1) spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w  organizacji) oraz spółki cywilne,  inne osoby prawne, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

 1. a) 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
 2. b) 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
 3. c) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

2) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2 uor (czyli dobrowolnie),  w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem załącznika nr 5 do uor.

Jednostkami małymi są również jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 1c uor, które:

1) za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe z zastosowaniem załącznika nr 5 do uor oraz

2) w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z wymienionych wyżej wielkości granicznych określonych dla małych jednostek.

Nie wystarczy, że spółka mieści się w limitach

Nawet jeśli jednostka spełnia kryteria uznania jej za jednostkę mikro, to organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe podejmuje decyzję czy  sporządza ona sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do uor. czy  zamierza sporządzać je  na zasadach ogólnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uor.  Jeśli jednostka (w tym organizacja, która nie prowadzi działalności gospodarczej) nie podejmie decyzji o sporządzaniu sprawozdania, zgodnie z załącznikiem nr 4 będzie zobowiązana sporządzać sprawozdanie finansowe na zasadach ogólnych, czyli według wzoru zawartego w  załączniku nr 1 do uor.

Ponadto, w związku ze zmianą uor , która weszła w życie 5 września 2014 roku, zostało uchylone rozporządzenie ministra finansów z  15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (DzU z 2001 r. nr 137 poz. 1539 ze zm.). Zakresem pojęcia jednostki mikro objęto także organizacje, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W związku z tym jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej mogą sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do uor.

… i jej obowiązki

Załącznik nr 5 do ustawy o rachunkowości zawiera następujące elementy sprawozdania finansowego, które przygotowuje jednostka mała:

 • wprowadzenie,
 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • dodatkowe informacje i objaśnienia.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawiera w zasadzie takie sam zakres  danych, które ujęte są jako informacje ogólne w przypadku sprawozdania finansowego jednostek mikro, czyli:

1) firmę, siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji;

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony;

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

4) wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych;

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności;

6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Informacja dodatkowa jest nieco skrócona w porównaniu z wymogami dla informacji dodatkowej sporządzanej na zasadach ogólnych (na podstawie załącznika nr 1 do uor).

Kto zatwierdza raport 

PODPISY | W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością organem, który akceptuje dane przedstawione w sprawozdaniu jest zgromadzenie wspólników.  

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 53 ust. 1 uor powinno nastąpić nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego. Oznacza to, że w przypadku jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym (kończy się 31 grudnia) zatwierdzenie sprawozdania powinno nastąpić do 30 czerwca następnego roku. Należy pamiętać, że jeśli sprawozdanie finansowe podlega badaniu, to przed zatwierdzeniem jednostka powinna otrzymać opinię i raport z badania sprawozdania finansowego.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego to nic innego, jak zaakceptowanie zawartych w nim danych. Potwierdzeniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego jest podpisanie uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego (patrz tabela) o zatwierdzeniu sprawozdania.

Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność powinno nastąpić w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.  w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, musi to więc nastąpić nie później niż 15 lipca.

Organ zatwierdzający zależy od formy prawnej jednostki

Forma prawna jednostki Organ zatwierdzający
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwyczajne zgromadzenie wspólników
spółka akcyjna zwyczajne walne zgromadzenie
spółka komandytowo-akcyjna zwyczajne walne zgromadzenie
spółka jawna, partnerska, komandytowa, cywilna wspólnicy
przedsiębiorstwo państwowe rada pracownicza lub organ założycielski,
Spółdzielnia walne zgromadzenie

Obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie dotyczy tych jednostek, w stosunku do których została ogłoszona upadłość.

Zostaw Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *